تضعيف دولت و پيامدهاي آن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

آمريكا حض//ور نظام//ياش را افزايش داده است. مساله گروههاي تروريستي و بنيادگرايي هم هست. سياس//تمداران جاهطلب در برخي كشورها سوداي سيادت بر كل منطقه را دارند. در چنين شرايطي طبيعي است كه نگران بود؛ نگ//ران آينده منطقه و اي//ران. به ويژه نگران از اينرو كه كش//ور دستخوش ناهماهنگيهايي آشكار شده است.

پس از حمالت تروريستي در تهران، ايران از طريق موشكباران مواضع داعش به اين حمالت پاسخ داد. اگرچه درباره ميزان حضور نظامي و هم غيرنظامي ايران در منطقه تفاوتهايي در ديدگاه گروههاي سياسي مختلف وجود دارد اما گويا درباره اين پاسخ اتفاق نظر وجود داشت. انتظار ميرفت پس از آن آرامشي حتي موقتي در كشور ايجاد شود. در چنين شرايط خطير منطقهاي اما، كشور آبستن اختالفاتي است كه نگرانيها را افزون كرده است. حمله به حسن روحاني در راهپيمايي روز قدس مهمترين تجلي اين اختالفات است، آن هم از جانب گروههايي كه ميكوشند جايگاه نفر اول اجرايي در كشور را تضعيف كنند. قرابت اين اتفاق با لحاظ كردن اين نكته بيش//تر ميشود كه زمان چنداني از انتخابات رياستجمهوري و پيروزي نسبتا قاطع حسن روحاني نگذشته است.

درشرايطپيچيدهمنطقه،گروهيميكوشند دولت حسن روحاني را دولتي جلوه دهند كه نميتواند به صورت قاطع با آنچه خود دشمنان منطقهاي و بينالمللي ميخوانند مقابله كند. آنها خواهان سياس//ت تهاجميتري هستند؛ سياستي كه نس//بت چنداني نه تنها با صلح ك//ه با مدارا هم ن//دارد اما پيامدهاي تضعيف رياس//تجمهوري چيس//ت؟ تضعيف جايگاه رياستجمهوري تصوير مخابره شده از كشور به دست ميدهد كه توان آن را در انظار جهاني خدشهدار ميكند. اوال مش//روعيت نهادهاي تصميمگي//ر را با چال//ش مواجه ميكند؛ اين ش//ائبه ايجاد ميشود كه گروههايي كه قدرت هم دارند احترام چنداني براي تصميمات مردم قائل نيستند، اين تصوير را هم القا خواهد كرد ك//ه ايران در بحران قرار دارد و از اين رو زمان مناس//بي براي ضربه وارد كردن بر آن اس//ت. در ثان//ي توان چانهزني نماين//دگان دولت در مذاكرات بر سر منافع ملي را با فرسايش مواجه ميكند. دولتي كه خود در داخل زير شديدترين فشارها باشد و تصميماتش را نتواند اجرايي كند، طبيعي است كه اهرمهاي كمتري براي پيشبرد اهداف خود در مذاكرات با جهان خواهد داشت. البته ش//ايد يكي از اهداف مخالفان دولت هم همين باشد.

در اوض//اع بحراني منطقه، بر طبل جنگ كوبيدن آسانترين راه براي تحريك احساسات عمومي است اما احتماال نه عاقالنهترين راه. در ثان//ي هر اقدام منطقهاي و بينالمللي بايد به خواست عموم مردم وابسته باشد. پيش از هر چيز بايد به خواست آنها احترام گذاشت. فعال كه رييسجمهور منتخب آنها آماج توهينها و حمالت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.