تضعیف دولت و پیامدهاي آن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمد هدایتي- خاورميان//ه بحرانيترين شرايط خود را تجربه ميكند. سوريه ميدان بازي قدرتهاي منطقهاي و جهاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.