دولت به هدف اصولگرایان تبدیل می شود

Jahan e-Sanat - - News -

ملیحه اسناوندی- سبا محسنی نژادشاید آسانترین راه برای زیرسوال بردن عملکرد چهارس//اله دولت تخریب باشد. مخالفان دولت تدبیر و امید دستاوردهای سیاسی و اقتصادی را به چالش میکشند و به مهمترین دستاوردهای دولت میتازند و با زیر سوال بردن عملکرد قابل دفاع دولت، بدون هیچ منطق و استداللی بیشتر سعی در اثبات خود دارند. تندروها از کوچکترین سوژهای برای حمله به دولت استفاده میکنند و حت//ی اگر بهانهای ب//رای تخریب پیدا نکردند برای زبان و قلم خود سوژه خلق میکنند البته تنها چیزی که در اندیش//ه این جماعت نیست، نقد و پرس//شگری است و هدف، تنها تخریب و توهین و بلواس//ت چون قافیه را به خود تنگ دیدند رییسجمهور و اطرافیانش را مورد حمله ق//رار دادن//د. تنها یکی از نمون//ه این حمالت ، توهین های انجام ش//ده در روز قدس اس//ت که گمان نمی رود آخرین نمونه از این حمالت باشد.تخریب دولت سخت نیست اگر به بهانه نقد، قوانین انتقاد لگدمال شود. انتظار میرفت بعد از پایان انتخابات توپخانه اصولگرایان علیه حسن روحانی خاموش شود اما نهتنها این تخریبها کم نشدهبلکهباشدتبیشتریوبالحنناخوشایندی ادامه پیدا کرد چراکه وقت تخریبگران دولت با در دست نگرفتن قدرت کامال آزاد شد و گروهی نیز به واسطه آنها با سیاهنمایی سعی در نشان دادن بیکفایتی دولت دارند تا نهایت به فکر مردم این موض//وع را بخورانند که این دولت دس//تاوردی نداشته و شاید اینگونه برای دوره بعدی بتوانند قدرت را در دست بگیرند. ریشه اصلی مخالفت با دولت به شکست مخالفان تندرو در انتخابات 92 برمیگردد،شکستیکهدرحیاتحیثیتسیاسی و اجتماعی آنها لطمه وارد کرد به همین دلیل از نخستین هفتههای آغاز به کار دولت تدبیر و امید، حملههای تخریبی خود را علیه دولت، مسووالن اجرایی و شخص رییسجمهور آغاز کردند و این تخریب در زمان انتخابات اردیبهشتماه شدت گرفت و نهایتا با انتخاب مجدد روحانی ادامهدار خواهد بود. حمالت به دولت در آستانه تشکیل کابینه جدید و ش//روع کارش یادآور س//ال دوم انتخابات ریاس//تجمهوری سیدمحمد خاتمی است، در آن دوران هم حمالت و تخریبها علیه او افزای//ش پیدا کرده ب//ود، در آن دوران برخی نهادها مانع از انجام اقدامات مختلف از سوی دولت میشدند اما آیا توهین به کسی که به پشتیبانی رای اکثریت این ملت برای دومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد، جواب منطقی دارد؟ حنایاصولگرایانرنگیندارد

هادی قابل، فعال سیاس//ی اصالحطل//ب در گفتوگ//و با روزنامه »جهان صنعت« درباره رفتارهای اتهامی اصولگرا گفت: »متاس//فانه فرهنگی در میان اصولگراها جا افتاده که نسبت به رقبای خودشان هرگونه اتهامی را روا میدانند. این مس//اله برمیگردد به این نگاه که اصولگراها برای رس//یدن به هدف میتوانند از هر وسیلهای استفادهکرد،آنهامعتقدندکههدفوسیلهراتوجیه میکند. این نگاه و فکر در نگاه ماتریالیستها هم بوده که در گذشته نیز مرحوم شهید مطهری به این مساله حمله کردند و گفتند در اسالم اینگونه نیست که ما برای رسیدن به هدف حتی اگر این هدف، هدف عالی باشد از ابزار و وسایل نامشروع اس//تفاده کنیم اما متاسفانه تکیه آنها به روایتی است که این روایت با عنوان»باهتوهم« شناخته میشود که به دشمنان خودتان میتوانید تهمت بزنید درحالی که بسیاری از محدثان میگویند که باهتوهم اینجا به معنای تهمت زدن نیست بلکه به معنای وادار کردن به سکوت است. به این معنی که شما استدالل و منطقی داشته باشید که طرف دچار بهت و حیرت شود. از گذشته در این مسالهبااصولگراهامشکلداشتیمواینمنطقآنها هست.« وی افزود: »ما از بزرگان اصولگرا کسانی که درمیانجوانهاوافرادسطحپایینترموثرهستند، همواره میبینیم که در تریبونهای نماز جمعه و در تریبونهای رسمی مثل صداوسیما به جوانها مجوز میدهند که برخوردهای فراقانونی داشته باشند، ثمره این کار بیاخالقیها و عدم تدین در مسایل است. چه در دوران خاتمی و چه در دوره روحانی به مسووالن باالی مملکت اهانت میشود و ما با سکوت بزرگان اصولگرا مواجه میشویم و به جای اینکه موضع بگیرند و محکوم کنند، سکوت میکنند، این سکوت نشانگر رضایت بزرگان این طیفهست.«اینفعالسیاسیاصالحطلبدرباره برخوردهای دول//ت روحانی با هتاکیهای اخیر به رییسجمهور گفت: »به نظرم نیاز نیست که روحانی با آنها بحث و گفتوگو کند و جواب آنها رادرتریبونهایمختلفبدهد.اعتقادمنایناست که مسووالن در دولت باید این مساله را از مجرای قانونی پیگیری کنند البته از سوی رییسجمهور نیاز به شکایت هم نیست اما در عین حال برای اینکه زبان آنها را کوتاه کنند باید این مس//اله به طور جدی پیگیری ش//ود و دولت پای محاکمه اینها بیایس//تد. این افراد یکبار هم که شده باید مجازات شوند و با بیادبیهای آنها برخورد قانونی شود.«قابل افزود: »قوه قضاییه ممکن است بگوید روحانی گفته من شکایت نمیکنم ولی اینجا باید دولت شکایت کند. مس//تندات و مدارك وجود دارد و در فیلمهایی که در فضای مجازی منتشر شده مشخص هستند که چه کسانی در این کار دست داشتهاند. کاری که وزارت کشور کرد جای تقدیر دارد که به معاونت امنیتی خود دستور داد اینقضیهرابررسیوپیگریکنند.معاونحقوقی رییسجمهور هم باید رسما شکایت کند؛ چراکه اهانت به رییسجمهور شده است.

روز قدس یک راهپیمایی بینالمللی است و یک ش//عاری را مطرح کردیم که در سراسر دنیا این ش//عار بر علیه اس//راییل و به نفع فلسطین است، آنوقت یک عده میآیند و آن را به محلی برای تسویهحسابهای گروهی و جناحی تبدیل میکنند و هدف این ش//عار و ای//ن روز را عوض میکنند. این افراد سنگ بنای کجی را میگذارند، پس این کار باید به جد پیگیری شود و نتیجه هم دارد و ق//وه قضاییه نمیتواند بگوید مدارك الزم نبود. اگر قوه قضاییه اینگونه برخورد کند خودش را خراب میکند.«وی درباره وظیفه اصالحطلبان در مواجه//ه با این برخوردها هم افزود:» حامیان روحانی، اصالحطلب//ان و معتدالن باید عالوه بر ادام//ه حمایت خود از روحانی در برابر مخالفان، به افش//اگری و روش//نگری برای مردم و جامعه دست بزنند. آنها باید به مردم نسبت به اینگونه اتهامات آگاهی بدهند و مردم هم باید بدانند که منشا این حوادث کجاست و مسووالن آن را رسوا کنند. حاصل این روشنگری و آگاهیسازیهای این است که در انتخابات آتی مردم میفهمند که به کدام دسته رای دهند و در اینجاست که مردم آنها را عمال از صحنه سیاس//ت کنار میگذارند. نمیخواهیماصالحطلبانهماننداصولگراهاکارغیر قانونی انجام دهند یا با آنها درگیر شوند. معتقدم اصالحطلبان میتوانند در فضای مجازی، رسانهها و مجامعی که رییسجمهور حضور پیدا میکنند حمایت قاطعانه داشته باشند و با افشاگری پشت پرده تصمیمگیران اصلی این دست از هتاکیها ب//رای م//ردم میتوانند کمک بزرگ//ی به دولت کنند.«این فعال سیاس//ی در پاسخ به این سوال که آیا دولت روحانی هم گرفتار همان مشکالتی خواهد ش//د که رییس دول//ت اصالحات در دور دوم ریاستجمهوری خود با آن مواجه بود، اظهار داشت: »شرایط به زمان رییس دولت اصالحات برنمیگردد و نمیشود این را مقایسه کرد چراکه تاریخ عقبگرد نمیکند. روز به روز نیروهای عاقل، فهمیده و متدین طیف اصولگرا ریزش میکنند و به سمت اصالحطلبان و معتدالن میآیند. شاهد بودیم که روحانی یک اصولگرا بود، ناطق نوری، علی الریجانی و علی مطهری اصولگرا بودند. جمع زیادی از خانواده شهدا و ایثارگران روز به روز از آن طیف فاصله میگیرند. چرا که رفتارهای بخشی از اصولگراها منطقی و با هیچ معیار دینی و اخالقی سازگار نیست و این حاصل آگاهیبخشی است. شما ببینید که آنها با همه امکاناتی که در انتخابات بهکارگرفتندموفقیتیکسبنکردند.حتیزمانی که سعی کردند طبقات پایین جامعه را با مسایل اقتصادی فریب دهند هم موفق نشدند. دیگر امروز حنای آنها رنگی در جامعه ندارد و جامعه از آنها دیگر تاثیر نمیگیرد.«به نظر میرسد االن زمانی است که باید برخورد قانونی با جریانات مخرب و تفرقهافکن داشته باشیم چرا که مخالفان با تحت فشارگذاشتن دولت، رییسجمهور را در شرایطی ق//رار میدهند که نتواند به وعدههای خود عمل کند تا اینگون//ه به اهداف خود که افول جایگاه روحانی در افکار عمومی است، دست پیدا کنند. اگر برخورد قانونی با جریانات تندرو کشور انجام نشود این گمانه در ذهن خطور میکند که جریان مقابل محدودیتی به لحاظ قضایی برای انتقاد و تخریب ندارد و با استراتژی تخریب را به هر نحوی انتقاد کند و با تمام حمایتهای قضایی، فرهنگی و سیاسی کار خود را انجام میدهد و از این مسیر هم ابتدا ناامیدی مردم از دولت را دنبال میکند و پس از آن جنگ روانی علیه آن راه میاندازد، این در حالی است که دولت درآستانه انتخاب کابینه و ترمیم آن اس//ت و این جنگ روانی میتواند بر انتخاب او اثرگذار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.