عصبانیت و استیصال مخالفان دولت

Jahan e-Sanat - - News -

*محمد کیانوشراد- حمله به روحانی و مع//اون اولش در روز قدس نش//اندهنده اوج استیصال و درماندگی برخی از محافل افراطی مخالف دولت است. توهین و ناسزا گفتن بدون تردید از افرادی سر میزند که به لحاظ پایگاه اجتماعی از موقعیت نازلتری نسبت به حریف خود برخوردار هستند. پیدا کردن رد پای چنین افرادی که نه حرکت آنها خودجوش و نه اقداماتشان خودسرانه است کار سختی نیست. چنین تحرکاتی در گذشته بارها و بارها تکرار شده اما سردمداران آنها امروز متاسفانه مجددا به صدا و سیما هم راه پیدا کردهاند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اظهار اتهامات ناچسب سعی در بیاعتبار کردن دولت دارند. این گروه غافل از این هستند که اگر کاربرد توهین، افترا و ناسزاگویی اثربخ//ش بود تاکنون باید جریان اصالحات و اعتدال از نگاه مردم افتاده باشد درحالی که بزرگترین خطای زعمای این گروه هتاك آن است که با تداوم چنین روشهایی روز به روز به حاشیه رفتن خودشان کمک میکنند. در این مقطع قوه قضاییه و رییس قوه قضاییه که در همه مسایل ریز و درشت که هیچ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد، اعالم جرم میکند الزم است به عنوان مدعیالعموم برای نشان دادن قانونمداری کسانی که در روز قدس توجه مردم و جهانیان را از اسراییل به مسایل داخلی منحرف کردند، برخورد شایسته و مطابق قانون انجام دهد. از طرفی تصور میکنم عقالی گروههای اصولگرا از ابتدا با چنین شیوههایی موافق نبوده و نیستند گرچه در مقابل این جریانات افراطی هم واکنشهای اثرگذاری از خود نشان ندادند اما هنگامی که هتاکیهایی به علی مطهری، علی الریجانی و بزرگانی همچون ناطق نوری انجام شد اینها به صرافت افتادند تا سهم خود را از اصولگرایان افراطی جدا کنند. در این برهه نیز اصولگرایان معتدل که حامی دولت هستند نسبت به چنین توهینهایینهنتهاراضینیستندبلکهبهشدتمخالفبودهاند. درجنبهعمومینیزچنینرفتارهاییآنچنانموردانزجارمردم قرار گرفت که در فاصله کمی در فضای مجازی با محکومیت گسترده آحاد مردم مواجه شد.

اصولگریان افراطی نیز اگر اندکی محاسبه عقالنی نسبت به رفتارهایشان داشته باشند آنها هم از چنین ناسزاگویی اجتناب خواهند کرد.باید توجه داشت که جریانات گستردهتری با برنامهریزی و به صورت پنهانی برای زمینگیر کردن دولت خود را آماده کردهاند. دولت با تعمیق ارتباط خود با مردم و ب//ا در جریان قرار دادن مردم از اقدمات خود مخصوصا در سیس//تمهای اجرایی و مالی میتواند خود را از آسیب اساسی حفظ کند. دولت باید با مشارکت نهادهای مدنی و بنگاههای اقتصادی بخشخصوصی، به توانمندس//ازی بدن//ه اجراییاش بپردازد و نظارت بیش//تری بر تحرکاتی که منجر به آس//یب زدن به بخش اقتصادی و ش//ایعاتی که درباره بانکها میتواند در دستور مخالفان دولت قرار گیرد، داشته باشد تا با برنامهریزی جهت انجام اعتصابات در بخشهایی از سیستم دولتی که به قدرت اپوزیسیون دولت تکیه دارند نظارت جدیتری در این بخشها اعمال و مانع بروز حوادثی از این دست شود.

از هر سو مشخص است که این رفتارها از روی عصبانیت و استیصال صورت میگیرد و هنگامی که عمل سیاسی همراه با هیجان و سرخوردگی باشد میتواند عوارض گوناگون، آشکار و پنهانی به دنبال داشته باشد. توهین به رییسجمهور در روز قدس یک نیشتری از غده چرکینی علیه دولت در حال فعالیت اس//ت و این مساله نشان میدهد که دولت باید با جدیت و مراقبت بیشتر به کار خود ادامه دهد و با کمیتههایی که برای تخریب دولت در بخشهای مختلف از جمله در جنبههای امنیتی و اقتصادی فعالیت میکنند، برخورد شود.

نمایندهسابقمجلسوفعالسیاسیاصالحطلب*

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.