تجدیدمیثاق مسووالن عالی قضایی با آرمانهای امام راحل

Jahan e-Sanat - - News -

رییس و مسووالن عالی قضایی با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمانهای بنیانگذار انقالب اسالمی تجدیدمیثاق کردند. آیتاهلل صادق آملیالریجانی پس از تجدیدمیث//اق با آرمانهای ام//ام راحل با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که همه مستحضر هستید بنیان نظام قضایی با امر حضرت امام )ره( و معماری شهید دکتر بهشتی و حضور علما در دستگاه قضایی بنا نهاده شد. رییس قوهقضاییه ادامه داد: وظایف و اختیارات دس//تگاه قضا در شرع و قانون اساسی ترسیم شده و اهداف بلند و سنگینی هستند و طبیعتا ممکن است تا رسیدن به آنها فاصله داشتهایم ولی در این سی و چند سال با ارشاد امام راحل و با تاکیدات مقام رهبری و تالش قضات و کارکنان دس//تگاه قضا، راه بلندی طی شده است.

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامیادآورشد:نظامقضاییجمهوریاسالمی تالش زیادی برای انطباق قوانین با دستورات شرع و استفاده از تجربیات دنیا کرده که از این جهت نظام قضایی جمهوری اسالمی پیشرفته است.

بهطور قاطع عرض میکنم با وجود وظایف سنگین، تالشهای خوبی برای برآورده شدن اهداف نظام قضایی در جمهوری اسالمی شده و از این جهت قایل تقدیر است. از طرفی احقاق حقوق عامه، تظلمخواهی مردم چون در سطح وسیع است، تا رسیدن به قله اهداف بلند جمهوری اسالمی و خواسته امام در داشتن دستگاه قضایی خالی از فساد و محکم فاصله داریم و باید همچنان با جدیت تالش کنیم. آملیالریجانی به شرایط خاص منطقه اشاره کرد و گفت: نیاز به تعالیم امام )ره( و دستورات رهبری را درباره استقالل و مبارزه با سلطه جهانی به ویژه آمریکا را احساس میکنیم. از تعالیم مهم امام که هم در حاکمیت ایران و هم در قوه باید مدنظر باشد، عبارت است از خودباوری، برگشت به خود، استقالل و عزت مسلمانان که ریشه همه اینها توحیدی است. وی اضافه کرد: امام امت یکی از مهمترین دستوراتش نگاه توحیدی و رجوع همه امور به حق متعال است که اگر این درست شود، همه امور درست میشود. عزت از آن خداست. اگر ما این را بفهمیم بقیه امور درست میشود. رییس قوهقضاییه ادامه داد: امروز دستگاه قضایی با استناد به همین ارزشهای الهی در مقابل نظام سلطه و هجمهها علیه نظام و قوه قضاییه و نیز ادعای حقوق بشر برای نفوذ در جمهوری اسالمی مقابله کرده است. ما از این بابت خوشحال هستیم و برای امام راحل دعا میکنیم که با تعالیم ایشان این مسیر طی شده است. آملیالریجانی با تشکر از توجه رهبر انقالب به دس//تگاه قضایی خاطرنش//ان کرد: ما با آرمانهای امام راحل بیعت میکنیم و انشاءاهلل قوه قضاییه و همه کارکنان و قضات این دستگاه به طرف قلههای بلند حرکت میکنند. من از جناب حجتاالسالم حسن خمینی که در این ایام مزاحم ایشان بودیم تشکر وافر دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.