توضیحات بعیدینژاد در مورد مصوبه FATF در مورد ایران

Jahan e-Sanat - - News -

سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هس//تهای، توضیحات//ی را پیرام//ون مصوب//ه

در م//ورد ای//ران ارائه کرد. حمید بعیدینژاد در کانال تلگرامی خود نوش//ت: اعضای نهاد ترتیبات مالی بینالمللی ب//رای جلوگیری از پولش//ویی و تأمین مالی تروریس//م موسومبه کهدرشهروالنسیا در اسپانیا تشکیل جلسه دادهاند، طی مصوبهای از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر کردند و به این ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیتهای تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند.

کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خ//ود، امکان توس//عه روابط بانکی و مال//ی خ//ود با ای//ران را که یکی از اه//داف عمده تفاهم هس//تهای برجام اس//ت، تضمین کردند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود ک//ه برخی محاف//ل و مراکز تندرو در آمری//کا از ترامپ رییسجمهور این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد اما آمریکا تحت فش//ار کشورهای اروپای//ی نهایتا پذیرف//ت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جه//ان را بپذیرد. آمریکا با پذیرش مت//ن مصوبه این نه//اد بینالمللی مجبور شد اقدامات موثر بینالمللی ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریس//م را مورد تایید قرار دهد تا راه برای رفع هر چه بیشتر محدودیتهای بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.