جرم مشهود

Jahan e-Sanat - - News -

دادستانیمثلسایرمواردکهتوهین به مسووالن جرم است، در این خصوص اقدام کرده و چون جرم مشهود بوده به پلی//س و وزارت اعالم ش//ده که اقدام الزم را در ای//ن م//ورد انجام دهند. به گزارش ایلنا، دادس//تان تهران گفت: من نامهای به فرماندهی پلیس تهران بزرگ و معاون وزیر اطالعات نوشتم و درخواستکردمکهنسبتبهشناسایی عوامل حادثه روز ق//دس اقدام کنند. عباس جعف//ری دولتآبادی در جمع خبرنگاران در خصوص ورود دادستانی به موضوع توهین ب//ه رییسجمهور در روز قدس گفت: دادس//تانی تهران مانند سایر مواردی که تکلیف قانونی داشته باشد، به موضوع ورود میکند. دادس//تان تهران ادامه داد: در رابطه با حادثه روز قدس چون جرم مش//هود ب//وده و در منظر ماموران اتفاق افتاده، پلیس مکل//ف بوده که گزارش خود را بالفاصله به دادستانی ارسال کند. مع هذامننامهایبهفرماندهیپلیستهران بزرگ و معاون وزیر اطالعات نوشتم و درخواستکردمکهنسبتبهشناسایی عوامل این حادثه اقدام کنند. وی ابراز امیدواریکردکهاینحساسیتراجعبه اهانت به سایر سران قوا هم وجود داشته باشد. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در جمع خبرنگاران در رابطه با حادثه توهین به رییسجمهور در روز قدس گفت: قرار است دادستانی تهران و دادسرای تهران به این مساله ورود پیدا کنند و وزارت کشور و نیروی انتظامی مستندات خود را ارائه دهند. وی در پاسخ با این سوال که آیا پرونده تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده است،اظهارداشت:باتوجهبهگستردگی موضوع این مساله باعث تاخیر در ارسال پرونده به دادگاه شده و تخلفات، مربوط به تمام استانها میشود که رسیدگی به آنها را زمانبر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.