نیتهای حقیر دشمنپسند در برابر مردم ارزشی ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییس دفتر رییسجمهور گفت: عظمت حضور مردم آنقدر بزرگ است که نیتهای حقیر دشمنپسند در مقابل آن ارزش دیدن ندارد. خورشید وحدت براي رفع هر ظلمتي کافی است. محمد نهاوندیان در واکنش به حواشی ایجادشده در زمان حضور رییسجمهور در راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه »طرح شعارهای انحرافی و تقابلی توسط تعداد معدودی و با تدارك قبلی با هدف حاشیهس//ازی و انحراف توجهات از موضوع اصلي انجام شده است«، تاکید کرد: موضوع ابعاد بسیار محدود و کوچکي داش//ت که حتي قابل ذکر و پرداختن هم نیست ولی برخی رسانههاي داخلی و خارجی تالش ميکنند ابعاد گسترده به آن بدهند. وی افزود: روز قدس، روز نشان دادن وحدت ملي و یکپارچگی جهان اسالم در برابر دشمن صهیونیستي است و امسال هم فرصتی مغتنم شد برای طنین افکندن صدای رسای مردم در محکومیت رویکرد استکباری دولت و کنگره آمریکا و حمایت از اقدام قاطع در مبارزه با ریشههای تروریسم تکفیری. دوستداران اسالم و انقالب از شکوه و صالبت این مشارکت پر تنوع و پرمعنا خرسند شدند و طراحان شعارهای تفرقهافکنانه با توهین به اراده مردم، دانسته یا ندانسته در خالف مسیر رهبری و مردم حرکت کردهان//د. عظمت حض//ور مردم آنقدر بزرگ اس//ت که نیتهای حقیر دشمنپسند در مقابل آن ارزش دیدن ندارد. خورشید وحدت براي رفع هر ظلمتي کافی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.