محکومیت شدید حمله به مسجدالحرام

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-سخنگوی وزارت خارجه ضمن اعالم اینکه ایران تروریسم را به هر شکل و در هر کجا و با هر انگیزهای محکوم میکند، تاکید کرد: ایران آماده است تا در مقابله با تروریسم همچون گذشته به کشورها کمک کند. بهرام قاسمیطرحناکامحملهتروریستیبهبیتاهللالحرامرابهشدتمحکومکرد. قاسمی اظهار داشت: طرح ناکام حمله تعدادی از تروریستهای جنایتکار برای حمله به بیتاهللالحرام که با شکست روبهرو شد بار دیگر نشان داد تروریسم لجامگسیخته و رو به تزاید کنونی که تمامی جهان، منطقه و به خصوص مسلمانان و کشورهای اسالمی را هدف قرار داده است دین، مذهب، جغرافیا، نژاد و ملیت نمیشناسد و برای رسیدن به اهداف شوم خود حتی مقدسترین مکان مسلمانان جهان را میتواند نشانه رود. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران بار دیگر ضمن هشدار به تمامی دولتها و به خصوص کشورهای منطقه در خصوص این پدیده شوم و نفرتانگیز، تمامی ملتهای منطقه را به هشیاری و تالش بیوقفه برای مبارزه با این سمبل و مظهر کینه، نفرت، خشونت و جنایت فرا میخواند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین بیان داشت: جمهوری اسالمی ایران تروریسم را به هر شکل و در هر کجا و با هر انگیزهای محکوم کرده و آمادگی خود را همچون گذشته و همیشه برای کمک و همیاری به سایر کشورها در مقابل//ه و برخورد با این جنایتکاران و س//وداگران مرگ و نفرتپراکنان جاهل اعالم میدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.