مبارزه با قاچاق کاال و ارز محور جلسه غیرعلنی یکشنبهآیندهمجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- سخنگوی هیاترییسه مجلس شورای اسالمی گفت: جلسه غیرعلنی مجلس با موضوع مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور مسووالن ذیربط یکشنبه هفته آینده برگزار میشود. بهروز نعمتی اظهار داشت: در ادامه جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسالمی، یکشنبه آینده جلسه غیرعلنی با حضور حبیباهلل حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و معاون اقتصادی وزیر اطالعات برگزار میش//ود. وی افزود: در این جلسه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت قاچاق کاال و ارز و نحوه مبارزه و برخورد با آن با مسووالن ذیربط بررسی میشود. آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی چهارشنبه 23 خردادماه 96 برگزار شد و پس از آن نمایندگان دو هفته تعطیالت به منظور سرکشی به حوزههای انتخابیه خود رفتند. نخستین جلسه علنی مجلس در فصل دوم سال، روز یکشنبه 11 تیرماه برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.