اعتصاب غذای مدیران کانالهای تلگرامی شایعه است

Jahan e-Sanat - - News -

عصرای/ران- س//خنگوی قوهقضاییه خبر اعتصاب غ//ذای مدیران کانالهایتلگرامیبازداشتشدهراشایعهخواند.حجتاالسالمغالمحسین محسنیاژهای درباره خبر اعتصاب غذای مدیران کانالهای تلگرامی در اعتراض به روند قضایی رسیدگی به پروندهشان گفت: این مساله شایعه اس//ت. اگر کسی حرف درستی داشته باشد، حرف درستش را میزند و پروندهاش پیگیری و دنبال میشود.س//خنگوی قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی قضایی این پرونده پس از گذشت حدود سه ماه از دستگیری این افراد اظهار داشت: پرونده این افراد در حال رسیدگی و تحقیق است. افراد دیگری هم باید احضار شده و از آنها تحقیق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.