اجرای قرارداد تبادل اورانیوم بین ایران و روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

ایران- قرارداد تبادل اورانیوم غنی شده با اورانیوم طبیعی بین ایران و روسیه اجرا شد. اولگ گریگوریف، معاون اول شرکت سوخت هستهای »ته ول« وابسته به شرکت دولتی روس اتم از تبادل کامل اورانیوم غنیشده ایران با اورانیوم طبیعی براساس برنامههای پیشبینی شده بین دو کشور خبر داد. آژانس اخبار تجاری روسیه )ای.بی.ان( روز شنبه به نقل از سخنان گریگوریف نوشت: تبادل اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم طبیعی روسیه در چارچوب برجام انجام گرفت و روسیه اجرای بخشی از مفاد این توافق را برعهده گرفته است. براساس اطالع رسانههای روسی، میزان اورانیوم منتقل شده به روسیه بیش از 5/8 تن بوده است و ایران در ازای آن حدود 140 تن اورانیوم طبیعی دریافت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.