عیادت رهبر معظم انقالب از آیتاهلل مظاهری

Jahan e-Sanat - - News -

دفتر مقام معظم رهبری- رهبر معظم انقالب اسالمی صبح شنبه با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران از آیتاهلل حاج حسین مظاهری، رییس حوزه علمیه اصفهان عیادت کردند. حضرت آیتاهلل خامنهای در این عیادت، در جریان روند درمان آیتاهلل مظاهری قرار گرفتند و برای سالمتی و بهبود ایشان دعا کردند. آیتاهلل حسین مظاهری از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان روز دوشنبه هفته جاری در بیمارستانی در تهران بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.