تعيينتكليفسپردههایتا05 ميليونتومانفرشتگان

Jahan e-Sanat - - News -

از امروز همزمان مرحله جديدي از تعيين تكليف سپردهگذاران فرشتگان با وجوه تا سقف 50 ميليون تومان آغاز خواهد شد. ظاهرا براساس بررسيهايي كه در حال انجام است به زودي در مورد سپردهگذاران تصميمات تازهاي اخذ خواهد ش//د و در اين رابطه احتمال حضور نمايندهاي از آنها در هيات تصفيه وجود دارد.

طبق وعده قبلي بانك مركزي مبني بر شروع مرحله سوم از تعيين تكليف سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان بهعنوان يكي از زيرمجموعههاي موسسه اعتباري كاسپين قرار است سپردهگذاران تا سقف 50 ميليون تومان با مراجعه به 80 شعبه داراي مجوز كاسپين نسبت به مشخص كردن وضعيت خود اقدام كنند. پيشتر معاون نظارت بانك مركزي اعالم كرده بود كه تا قبل از عيد فطر مرحله جديد در دستور كار قرار خواهد گرفت.

در همين راس//تا رييس كل بانك مركزي اعالم كرده اس//ت: بانك مركزي به منظور س//رعت بخشيدن به تسويه وجوه سپردهگذاران- با توجه به ميزان داراييهاي شناساييش//ده تعاوني منحله مذكور- خطوط اعتباري الزم را به منظور س//رعت بخشيدن به تعيين تكليف سپردهگذاران محترم تخصيص و پرداختهاي عليالحس//اب را آغاز كرده و تا به حال با همراهي سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعيينتكليف وجوه سپردهگذاران از طريق موسسه اعتباري كاسپين انجام شده است.

ولياهلل سيف گفت: مرحله سوم از چهارم تيرماه شروع و سپردههاي تا 500 ميليون ريال از طريق 80 ش//عبه موسسه اعتباري »كاسپين« تعيين تكليف ميشوند و بعد از مراجعه و تعيينتكليف اين گروه به تدريج تعيينتكليف ساير سپردهگذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعالم خواهد شد.

اين در حالي است كه در جريان رسيدگي به وضعيت تعاوني فرشتگان از 28 ارديبهشتماهپرداختوتعيينتكليفوجوهسپردههايتاسقف01 ميليون تومان شروع شده بود كه در مرحله بعد و از نهم خردادماه تا 23 اين ماه شرايط براي مراجعه سپردههاي تا سقف 20 ميليون تومان فراهم شد. آخرين آماري كه اعالم شده بود حاكي از آن است كه تا پايان اين زمان نزديك به 27 ميليارد تومان به سپردهگذاران فرشتگان پرداخت شده است. اين در شرايطي است كه اين تعاوني حدود 500 هزار سپردهگذار دارد كه تا 400 هزار نفر آن سپردههاي داراي وجوهي كمتر از 20 ميليون تومان هستند.

همچنين در جلسه كميته ويژه فراكسيون اميد مجلس با سيف درباره مشكل موسسات مالي در مورد چگونگي نظارت بانك مركزي بر موسسات مالي، آخرين وضعيتچگونگيادغامموسساتبنامدريكموسسهوآخرينوضعيتكاسپين، بحثها و بررس//يهايي انجام شد و نمايندگان سواالت خود را از رييس بانك مركزي مطرح كردند.

رييس كل بانك مركزي در اين جلسه بيان كرد تاكنون سپرده افرادي كه01 تا 20 ميليون تومان بوده بهتدريج بازگشت داده شده و قرار است پول افرادي كه سپرده آنان 50 ميليون تومان بوده به آنان نيز پرداخت شود و افراد ميتوانند به شعب بانكهاي كاسپين مراجعه و پول خود را دريافت كنند.

سيفدراينجلسهاعالمكرد: سعيوتالشبانكمركزيبرايرفعمشكالت در اين زمينه در نزديكترين فرصت است. او همچنين تاكيد كرد كه اولويت بانك مركزي حق مردم است و در راستاي احقاق حق مردم تالش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.