بانك تجارت شفافترين بانك كشور

Jahan e-Sanat - - News -

رييس هيات مديره بانك تجارت از برنامههاي اين بانك براي ارتقاي استانداردهاي شفافيت مالي خبر داد.به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك تجارت، هيبتالهه سميع با اشاره به اينكه مطابق اطالعات منتشره از س//وي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، بانك تجارت رتبه نخس//ت تطابق با استانداردهاي شفافيت را در ميان بانكهاي بزرگ كش//ور و رتبه سوم در شبكه بانكي كشور را در اختيار دارد، اظهار داش//ت: بانك تجارت از جمله نخستين بنگاههاي اقتصادي كشور بوده كه در اجراي قانون انتشار آزاد اطالعات، كليه اطالعاتي كه بايد در تطابق با استانداردهاي شفافيت در اختيار ذينفعان خود بگذارد را از طريق وبسايت رسمي بانك منتشر ميكند.رييس هياتمديره بانك تجارت دستاوردهاي اين بانك در سالهاي اخير براي افزايش انطباق با استانداردهاي بينالمللي صنعت مالي و بانكداري بينالمللي را مورد اشاره قرار داد و گفت: از جمله مهمترين برنامههاي بانك تجارت در اين زمينه كه از س//ال گذشته آغاز شده است، ميتوان به تشكيل كارگروه ارتقاي گزارش//گري مالي مطابق با اس//تانداردهاي ،IFRS تشكيل واحد ويژه بهروزرس//اني و تطبيق استانداردهاي اجرايي و عملياتي بانك تجارت با آخرين استانداردهاي روز بانكداري (Compliance)يللملانيب و اجراي كامل قوانين مبارزه با پولشويي مطابق دستورالعملهاي بانك مركزي در سطح شعب و واحدهاي ارزي اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.