توزيع7 ميليونبرگاسكناسجديد هزار توماني

Jahan e-Sanat - - News -

دبيركل بانك مركزي از توزيع هفت ميليون برگ معادل 70 ميليارد ريال اسكناس هزار توماني در مرحله اول خبر داد.محمود احمدي گفت: توزيع اسكناس 10 هزار ريالي از روز چهارشنبه 24 خردادماه سالجاري به طور همزمان در تهران و س//اير اس//تانها انجام شده است و براساس برنامهريزيها و همچنين روند توليد قرار اس//ت اين اسكناس به ميزان بيشتري منتش//ر و توزيع شود.وي خاطرنشان كرد: پيشبيني ميشود مرحله بعدي انتشار كه اواخر تيرماه است با حجم بيشتر و تا سقف 20 ميليون قطعه توزيع شود.يادآور ميشود، رنگ اين اسكناس تركيبي از رنگهاي سبز و آبي است كه رنگ سبز زيتوني بيشترين سطح را دربر گرفته است اما تصوير حضرت امام روي اسكناس و قبه آرامگاه حافظ در پشت اسكناس به رنگ آبي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.