پرداخت بيش از 43 هزار فقره تسهيالت خريد كاال در بانك ملي

Jahan e-Sanat - - News -

بانك ملي ايران در دو ماه نخست امسال بيش از هشت هزار ميليارد ريال تسهيالت به منظور تهيه لوازم و وسايل و كاالهاي مورد نياز خانوارها پرداختكردهاست.بهگزارش»جهانصنعت«بهنقلازروابطعموميبانك مليايران،اينميزانتسهيالتبارقمدقيقهشتهزارو14 ميلياردريال در 43 هزار و 455 فقره پرداخت شده است. تسهيالت مشاركت مدني تهيه لوازم و وسايل خانوارها در قالب بيش از 40 هزار فقره به مبلغ حدود هفت هزار و 700 ميليارد ريال بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.