واكنش طيبنيا به حرمتشكني روحاني

Jahan e-Sanat - - News -

وزي//ر امور اقتصادي و دارايي گفت: رفتاره//اي دور از نزاكت اقليتي ماجراجو در هتك حرمت رييسجمهور مايه خوشحالي دشمنان بهويژه صهيونيستها خواهد شد.علي طيبنيا شعارهاي توهينآميز جماعتي قلي//ل عليه رييسجمهور را رفتارهاي دور از نزاكت اقليتي ماجراجو در هتك حرمت خدمتگزاران ملت و تعرض به رييسجمهور خدوم عنوان كرد و افزود: امروز دنيا شاهد حضور باشكوه قاطبه مردم عزيز كشورمان در راهپيمايي روز قدس براي اعالم حمايت از ملت مظلوم فلسطين و دعوت از همه كشورهاي اسالمي به وحدت و برادري در برابر دشمن مشتركمان يعنيصهيونيستهابود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.