عدم دخالت در اختالفات خانوادگي

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ا وجود اوج گرفتن اخت//الف ميان قطر و كشورهاي عربي منطقه، اياالت متحده همچنان در براب//ر اين بحران موضعي انفعالي دارد. قطر شرطهاي چهار كشور عربي براي عاديسازي روابط را غيرواقعبينانه خوانده است.

با وجود افزايش تنش ميان قطر و چهار كشور عربي منطقه، اياالت متحده آمريكا كه با دو طرف روابط نزديكي دارد همچنان از دخالت فعال در اين ماجرا خودداري ميكند. س//خنگوي كاخ سفيد بحران ميان قطر و كشورهاي عربستان س//عودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر را يك مس//اله خانوادگي خوان//ده كه به گفته او اين كش//ورها بايد خودش//ان ب//راي حل آن اقدام كنند.

منابع خبري جمعه گذشته از ارائه شرطهايي خبر دادند كه چهار كشور عربي براي عاديسازي روابط خواستار اجراي آنها از سوي قطر شدهاند. كوي//ت كه نق//ش ميانجي ميان قط//ر و ديگر كش//ورهاي عربي منطق//ه را برعه//ده گرفته فهرستي از 13 درخواست و شرط اين كشورها براي پايان دادن به بحران موجود را به مقامهاي قطر ارائه كرده است. درخواست قطع رابطه با ايران پايان دادن به روابط ديپلماتيك با جمهوري اسالمي، خاتمه دادن به فعاليت شبكه تلويزيوني الجزيره و بس//تن پايگاه نظامي تركيه از جمله درخواستهاي كش//ورهاي عربي از قطر است ك//ه دوح//ه براي ب//رآورده كردن آنه//ا ده روز مهلت دارد.

به گزارش خبرگزاري فرانس//ه، س//خنگوي دولت آمريكا ضمن خودداري از اظهارنظر درباره اين شرطها تاكيد كرده كه واشنگتن حاضر است براي رفع اين بحران ميانجيگري كند اما قصد ندارد وارد مجادلههاي دو طرف شود.

برخ//ي ناظ//ران بيطرفي كاخ س//فيد در اي//ن بح//ران را باورناپذي//ر ارزياب//ي ميكنند. رييسجمهور آمريكا در نخستين سفر خارجي خود در اين مس//ند، راهي عربس//تان ش//د و قراردادي به ارزش 110 ميليارد دالر براي فروش جنگافزار به اين كشور امضا كرد. اياالت متحده در عين حال با دوحه هم روابط دوستانهاي دارد و از س//الها پيش يك پايگاه نظامي در قطر را اداره ميكند.

عربستان و همپيمانانش قطر را به حمايت از تروريس//م متهم ميكنن//د و يكي ديگر از ش//رطهاي عاديسازي روابط را قطع ارتباط دوحه با گروههايي مانند اخوانالمس//لمين، ح//زباهلل لبنان، القاعده و تمام تش//كلهاي مرتب//ط با گروه تروريس//تي دولت اس//المي اعالم كردهاند.

به نوش//ته اش//پيگل، گرچه سخنگوي كاخ سفيد از اظهارنظر درباره بحران قطر خودداري كرده اما وزير خارجه آمريكا بهتازگي گفته بود كه او طرفهاي مقابل قطر را تحت فش//ار قرار داده تا فهرستي از درخواستهاي خود را به اين كشور ارائه كنند. وزير خارجه آمريكا ميگويد به عربستان، مصر، امارات و بحرين توصيه كرده خواستههايي را مطرح كنند كه معقول و قابل اجرا باشند. واكنش قطر ريي//س دفت//ر روابطعمومي دول//ت قطر با انتش//ار بيانيهاي درخواس//تهاي چهار كشور عرب//ي را غيرواقعبينانه و غيرقابل اجرا خوانده، در عين حال اعالم كرده كه دوحه آنها را بررسي خواهد كرد.

به گزارش رويترز، ش//يخ سيف بن احمد آلثاني در بيانيهاي گفت: اين فهرست نشان ميده//د آنچه ك//ه قطر از آغ//از اين بحران ميگفت، درست اس//ت؛ محاصره غيرقانوني قطر ربطي به مبارزه با تروريس//م ندارد، بلكه هدف آن محدود كردن حق حاكميت قطر و از بين بردن سياست خارجي آن است.

اين مقام دولت قط//ر اضافه كرد: وزير امور خارج//ه آمريكا از كش//ورهاي محاصرهكننده خواس//ته اس//ت تا فهرستي از ش//كايتهاي واقعبينانه و قابل اجراي خود را ارائه كنند.

وزير خارجه بريتانيا نيز از آنها درخواس//ت كرد تا خواس//تههاي مشخص و منطقي خود را ارائه كنند اما اين فهرست واجد هيچكدام از اين معيارها نيست. با اين حال، شيخ سيف بن احمد آلثاني تاكيد كرده است، اين خواستهها مورد بررسي قرار ميگيرند و وزارت خارجه قطر بهطور رسمي به آنها پاسخ ميدهد.

عربستان، مصر، امارات و بحرين از حدود سه هفته پيش مناسبات ديپلماتيك خود با قطر را قطع كرده و تحريمهاي شديدي عليه اين كشور اعمال كردهاند.

س//يف بن احمد آلثاني اين كشورها را به محاصره غيرقانوني قطر متهم كرده و ميگويد درخواس//تهاي مطرح ش//ده از س//وي آنها با مقابله با تروريسم ارتباطي ندارد و هدفش نقض حاكميت ملي اين كشور است.

هش/دار امارات ب/ه قطر درب/اره قطع كامل روابط

به دنبال ارائه درخواس//تهاي كش//ورهاي عرب حاش//يه خليجفارس به قط//ر براي پايان بحران اخير دولت امارات تاكيد كرد در صورت مخالفت دوحه با اين خواس//تهها روابط خود را بهطور كامل با امارات قطع ميكند.

دولت امارات هشدار داد: اگر قطر خواستههاي كشورهاي همسايه از جمله بستن شبكه الجزيره را جدي نگيرد بهطور نهايي و كامل با اين كشور قطع ارتباط ميكند. هشدار امارات به قطر پس از دو هفته از بحران ديپلماتيك ميان كشورهاي حاشيه خليجفارس مطرح شد.

وزير مش//اور امارات در امور خارجه در اين اظه//ارات قط//ر را به فاش كردن س//ند حاوي خواستههاي عربستان و كشورهاي همپيمانش متهم كرد. پيشتر شبكه الجزيره قطر اعالم كرد كه كويت سندي ش//امل خواستههاي رسمي عربس//تان و متحدانش را به دوحه تحويل داده اس//ت كه يكي از اين خواستهها بستن شبكه الجزي//ره و تعطيل//ي پايگاه نظام//ي تركيه در اراضي قطر است.

قرقاش در توئيتر نوشت: افشاي اين سند به معني شكست تالشهاي ميانجيگرانه است و عاقالنه است كه قطر با خواستههاي همسايگانش بهطور جدي همكاري كند در غير اين صورت جدايي نهايي ص//ورت خواهد گرفت. گزينهها مقابل قطر كامال مشخص است. قطر بايد بين همسايگانش، ثبات و شكوفايي يا سراب، عزلت و انزوا يكي را برگزيند.

عربستان و شماري از كشورهاي همپيمان آن از چن//د هفته قبل با ادعاي حمايت قطر از گروههاي تروريستي روابط ديپلماتيك خود را با دوحه قطع كردند.

سفير امارات در آمريكا هم گفت اين ليست ش//امل خواستههاي ما از قطر است كه همگي اين خواستهها مهم هستند. اميدواريم قطر به اين خواستهها پاسخ دهد و در غير اين صورت اوضاع ب//ه همين منوال ادامه خواهد داش//ت. امارات يكي از چهار كش//وري است كه قطر را تحريم كردهاند. اين چهار كشور )عربستان، مصر، امارات و بحرين( به دوحه 10 روز مهلت دادهاند به خواستههايشان پاسخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.