زيان001 ميليارديوروييمسكو

Jahan e-Sanat - - News -

نشس//ت دو روزه شوراي اروپا جمعه گذشته در بروكسل پاي//ان يافت و رهبران اروپا درخصوص مس//ايل مختلفي از جمله امنيت، مهاجرت، برگزيت، تغييرات آبوهوايي و اقتصاد به توافق رسيدند.

رييس ش//وراي اروپا در كنفرانس خبري مشتركي با ژان كلود يونكر، رييس كميس//يون اروپا و نخستوزير مالت كه كشورش رياست دورهاي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، گفت: تمديد تحريمها عليه روسيه، تعهد به توافقنامه تغييرات آب و هوايي پاريس و انتقال آژانسهاي اتحاديه اروپا مستقر در لندن به دنبال برگزيت از جمله مسايل مهمي بودند كه توسط شوراي اروپا مطرح شدند.

دونالد تاسك ضمن تاكيد بر اينكه برگزيت تنها موضوع مهم در اين نشس//ت نبوده، گفت: پيشنهاد انگليس بسيار پايينتر از انتظارات ما بود و اين مساله خطر وخيمتر شدن اوضاع ش//هروندان را به همراه دارد. نخس//توزير انگليس پنجشنبه گذش//ته برنامههاي دولت خود را براي اعطاي وضعيت ويژه به شهروندان اروپايي براي زندگي در انگليس به مدت پنج سال موسوم به وضعيت اسكان اتحاديه اروپا ارائه كرد و تاكيد داشت كه جزييات اين پيشنهاد دوشنبه اعالم خواهد شد.

دونالد تاسك گفت: رييس بانك مركزي اروپا تاكيد كرده كه مس//ايل براي زندگي بهت//ر در اتحاديه اروپا تغيير كرده اس//ت. در حال حاضر يك اميد تازه در اين پروژه اروپا وجود دارد. وي اف//زود: ما توافق كرديم كه اروپا به حفاظت بهتري از مردمانش در براب//ر اقدامات تجاري ناعادالنه بهطور مثال با معرفي اقدامات متقابل، بيش//تر نياز دارد. ما توافق كرديم كه اين كميس//يون سرمايهگذاريها از كشورهاي ثالث را در بخشهاياستراتژيكتجزيهوتحليلخواهدكرد.دونالدتاسك درخصوص بحران كنوني مهاجرت گفت: شوراي اروپا معتقد است كه تنها نتيجهاي كه براي ما مهم است پايان قطعي اين وضعيت نگرانكننده است.

صدراعظم آلمان و رييسجمهور فرانسه هم در كنفرانس خبري مجزايي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواستند تا اقدامات بيش//تري در اين زمينه انجام دهند. ماكرون گفت: بحران مهاجرت تنها مختص چند كشور نيست و كشورهاي عض//و اتحاديه اروپا بايد به صورت مش//ترك با اين مس//اله همكاري كنند. مركل گفت: 27 كشور عضو اتحاديه اروپا بايد درخصوص پذيرش سهم مشترك مهاجران موافقت كنند اما متاس//فانه هيچ دستاوردي درخصوص اين مساله تاكنون به دست نيامده است.

در يادداشت نهايي منتشر شده در پايان اين نشست آمده است: ش//وراي اروپا همچنان به رويكرد جامع اتحاديه اروپا درخصوص مهاجرت، كنترل موثر مرزهاي خارجي براي ريشه كن كردن و جلوگيري از سيل غيرقانوني مهاجران و اصالح سيستم پناهندگي اروپا و اجراي كامل و بدون تبعيض بيانيه مشترك اتحاديه اروپا و تركيه در تمامي جنبههاي اين موضوع و براي تمامي كشورهاي عضو متعهد است.

ترزا مي در كنفرانس خبري مجزايي گفت: ش//هروندان اروپاي//ي كه در انگليس زندگ//ي ميكنند، ميتوانند پس از برگزيت هم در اين كشور بمانند. ميخواهم تمامي شهروندان اروپايي كه در انگليس هستند و در كشور ما براي خود خانه و زندگي دست و پا كردهاند، بدانند كه هيچكس مجبور به خروج از انگليس نيست. وي افزود: انگليس از برنامههاي اروپا براي تقويتهمكاريهاوهمكاريبيشتراتحاديهاروپاوناتواستقبال ميكند. انگليس هميشه به دفاع از اروپا متعهد خواهد بود. تمديد تحريمها عليه روسيه اتحاديه اروپا تحريمهاي خود عليه روسيه را به مدت شش م//اه تمديد كرد. علت اين اقدام، عدم اجراي كامل قطعنامه مينسك اعالم شد. زيان اين تحريمها تاكنون صدها ميليارد يورو برآورد شده است. عصر پنجشنبه گذشته سران اتحاديه اروپا تصميم گرفتند، تحريمهاي خود عليه روسيه را كه مهلت آنها آخر ژوئيه به پايان ميرسيد به مدت شش ماه تمديد كنند. اين خبر را ابتدا رييس ش//وراي اروپا توسط شبكه اجتماعي توئيتر منتشر كرد.

تحريمهاي اتحاديه اروپا از جمله معامالت بانكي، صادرات و واردات جنگافزار و صنعت نفت و گاز روسيه را در بر ميگيرند. علت تمديد تحريمها، كوتاهي روسيه در تالش براي اجراي توافقنامهمينسكاعالمشدهاست.درتوافقنامهمينسكدولت اوكراين و جداييطلبان طرفدار روسيه بر سر ايجاد منطقهاي غيرنظامي در شرق اوكراين موافقت كرده بودند. هر دو طرف بايد دستكم تا 15 كيلومتري اين منطقه سالحهاي سنگين را خارج ميكردند تا منطقه امني به وسعت 30 كيلومتر به دست آيد.

دو طرف همچنين با برقراري آتشبس به توافق رس//يده بودند اما اين آتشبس بارها زير پا گذاش//ته ش//د. آمريكا و همپيمانانشمعتقدندكهروسيهدراينرابطهنقشياساسيايفا ميكند. چند روز پيش از تمديد تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه روسيه، دولت اياالت متحده اعالم كرده بود كه تحريمها عليه مسكو را تشديد ميكند. معاون وزير خارجه روسيه در واكنش به اين اقدام آمريكا گفت: مطمئن هستيم كه راهمان درست است، ما به مسير خود بيوقفه و پيوسته ادامه ميدهيم.

كارشناسان اقتصادي زيان تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه روس//يه را كه در س//ال 2014 به اجرا گذاشته شدند، صدها ميليارد يورو برآورد كردهاند. نه تنها روس//يه بلكه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز از اين بابت ضربه مالي خوردهاند. روسيه در واكنش به اين تحريمها واردات كاالهاي گوناگون از اتحاديه اروپا را تحريم كرده است. اقدامات تنبيهي كشورهاي اروپايي عليه روسيه پس از سرنگوني هواپيماي مسافربري مالزي در شرق اوكراين در ژوئن 2014 تصويب شدند. در حادثه مزبور كه گفته شد بر اثر اصابت موشك به هواپيما صورت گرفته است، 298 نفر كشته شدند.

اوكراين و كشورهاي غربي حمله به هواپيماي مسافربري شركت هوايي مالزي را به شورشيان مسلح شرق اوكراين كه طرفدار روسيه هستند نسبت ميدهند. مسكو ارتش اوكراين را مسوول اين جنايت ميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.