ترامپ به دنبال كمپ ديويدي ديگر

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهوري آمريكا در حال بررسي براي نشستي به شكل كمپ ديويد است تا از آن براي بررسي تنشهاي فزاينده ميان متحدان عرب آمريكا و ارائه مجدد درخواس//تش از اين كشورها براي مقابله با بحران افراطگرايي استفاده كند.

شبكه خبري فاكسنيوز در گزارشي اختصاصي نوشت، اين نشست با حضور عربستان، مصر و پنج كشور ديگر مسلمان است كه روابط ديپلماتيك و تجاري خ//ود را ب//ا قطر محدود و متوقف كردهاند. اين قدرتهاي منطقهاي قطر را به حمايت گس//ترده از تروريس//م و همكاري با ايران براي بيثبات كردن منطقه متهم كردهاند.

فاكسنيوز در اين گزارش همچنين آورده است، كاخ سفيد در حال بررسي چندين گزينه براي مقابله با اين مناقشه منطقهاي ميان متحدانش در خاورميانه و برگزاري نشستي شبيه به نشست كمپ ديويد در سال 1978 است كه منجر به معاهده صلح 1979 ميان اسراييل و مصر شد.

يكي از مقامهاي ارشد كاخ سفيد به فاكسنيوز گفت: حاال لحظه كمپ ديويد است.مادر04 سالگذشتهباچنينرويداديروبهرونبودهوحاالرييسجمهوري ميخواهدازاينطريقاقدامكند. اينمقامكاخسفيدهمچنينادامهداد:ترامپ بهدنبال يك اصالح رفتار نه فقط براي قطر بلكه براي تمامي كشورهاي همسايه آن است. رييسجمهور حاال ميخواهد تمامي عوامل اصلي را به واشنگتن بياورد. آنها بايد با گروههايي چون اخوانالمسلمين براي برقراري ثبات در خاورميانه كاري نداشته باشند. اين فقط به قطر بستگي ندارد، تمامي كشورهاي منطقه بايد ديگر از افراطگرايي حمايت نكنند.

ويدرادامهصحبتهايشبافاكسنيوزگفت:گفتوگوبرايانجامايننشست در حال انجام است. يكي از كارشناسان خاورميانه در كاخ سفيد به فاكسنيوز گفت كه اين نشست به سبك كمپ ديويد راهي براي احياي اتحاد آمريكايي است كه در دوران رياستجمهوري باراك اوباما رو به ضعف گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.