طرح كوربين براي برگزاري انتخابات زودهنگام جديد در انگليس

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- جرمي كوربين با توجه به اينكه نظرسنجيها براي نخستينبار از جلو افتادن او از رقيبش ترزا مي خبر دادهاند، اعالم كرد كه بهدنبال اعمال فشار جهت برگزاري يك انتخابات سراسري زودهنگام ديگر است و تاكيد كرد كه صحبت از باقي ماندن ترزا مي در قدرت مضحك است.

رهبر حزب كارگر انگليس اين صحبتها را در جريان سخنراني در كنفرانس ساالنه يونيسون در برايتون مطرح كرد و در عين حال نسبت به افزايش محبوبيت حزبش در نظرسنجيهاي جديد اظهار رضايت كرد.

اين در حالي است كه ميزان محبوبيت جرمي كوربين از زمان برگزاري انتخابات سراسري چند روز پيشرو به افزايش بوده و به دنبال افزايش فشار بر ترزا مي، نخستوزير انگليس است.

كوربين به نشريه ديلي ميرور گفت: ترزا مي تقاضاي انتخابات را كرد تا يك ائتالف آشوبزده نداشته باشد اما اين دقيقا همان چيزي است كه ما به دست آوردهايم. به نظر نميرسد كه آنها با گذشت دو هفته بعد از انتخابات هنوز توانسته باشند با حزب اتحادگراي دموكراتيك ايرلندشمالي به توافق دست يابند. او گفت: ما اين دولت را در هر قدمي به چالش خواهيم كشيد و براي برگزاري يك انتخابات سراسري زودهنگام تالش خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.