نگراني ترامپ از دوستي جيمز كومي و مسوول پرونده روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC رييسجمهوري آمريكا ميگويد از دوستي جيمز كومي با رابرت مولر، مسوول تحقيقات درباره رابطه احتمالي روسيه و ستاد انتخاباتي ترامپ در جريان مبارزات انتخابات رياستجمهوري نگران است.

ترامپ جمعه گذشته گفت كه دوستي اين دو نفر را دردسرساز ميداند و در پاسخ به اين سوال كه آيا مولر بايد كنارهگيري كند يا نه، گفت: بايد منتظر ماند و ديد. ترامپ حدود يك ماه و نيم پيش مدير وقت افبيآي را به دليل ضعف عملكرد او در ماجراي ايميلهاي جنجالي هيالري كلينتون از اين سمت بركنار كرد اما دموكراتها ميگويند كه دليل اصلي اخراج كومي، اصرارش به ادامه تحقيقات درباره رابطه احتمالي ميان ستاد انتخاباتي آقاي ترامپ با روسيه بوده است.

بعد از اين بركناري و درخواستها براي انتخاب يك فرد مستقل براي پيش بردن تحقيقات، وزارت دادگستري آمريكا رابرت مولر، رييس قبلي افبيآي را بهعنوان مسوول ويژه اين پرونده منصوب كرد. اين انتخاب با استقبال اكثر اعضاي هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه در كنگره روبهرو شد اما ترامپ از آن انتقاد كرد. رييسجمهور آمريكا در مصاحبه جمعه گذشته خود اتهام مانعتراشي بر سر تحقيقات مربوط به روسيه را رد كرده و بار ديگر تاكيد كرده است كه هيچگونه تباني با روسها در ميان نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.