افسران سابق صدام

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- در حالي كه سرنوشت ابوبكر البغدادي، رهبر گروه تروريستي داعش همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد، كارشناسان در امور گروههاي تندرو نام دو نفر از افسران سابق صدام را به عنوان محتملترين گزينههاي جانش//يني البغدادي مطرح ميكنند. همچنان شخصيتي كه در صورت تاييد كشته شدن ابوبكر البغدادي، سركرده داعش جانشين وي خواهد شد، در ابهام قرار دارد. كارشناسان امور گروههاي تروريستي هم باوجود آنكه از بردن نام مشخصي از جانشين ابوبكر البغدادي خودداري كردهاند اما يكي از دو معاون البغدادي يعني اياد العبيدي و عياد الجميلي را نامزدهاي قوي براي جانشيني وي ميدانند؛ هرچند به هيچ كدام از اين دو لقب خليفه داده نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.