انتقاد اوباما از طرح بيمه بهداشت و درمان ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- رييسجمهور سابق آمريكا با انتقاد از طرح بيمه بهداشت و درمان، جايگزيني كه دولت ترامپ به جاي طرح بيمه »اوباماكر« ارائه كرده، تاكيد كرد: طرح جايگزين موجب انتقال عظيم ثروت از جيب فقرا و طبقه متوسط به جيب ثروتمندان خواهد شد.

باراك اوباما نسبت به طرح بيمه بهداشت و درمان جايگزين دولت ترامپ كه قرار است در مجلس سنا مورد رايگيري قرار گيرد، اظهار نگراني كرده و اين طرح را به نفع ثروتمندان به سبب كاهش شديد ماليات براي آنها و همچنين به نفع شركتهاي دارويي و بيمه دانست تا مردم. اوباما نوشت: مساله بهداشت و درمان و هر مساله ديگر كشور بايد فراتر از خنثي كردن طرحهايي كه دموكراتها انجام دادند، باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.