ناپديد شدن 140 نفر در رانش زمين در چين

Jahan e-Sanat - - News -

شينهوا- زمينحدودساعت6 بامدادديروزبهوقتسيچوآنشروعبه حركت كرد و آنطور كه گزارش شده روستاي شينمو در ناحيه مائوشيان را كه در دامنه كوه قرار داشت با خود به قعر دره برد.

امدادرسانان در چين درصدد يافتن 041روستانشيني هستند كه در رانش زمين ناپديد شدهاند. مقامهاي چيني گفتهاند بيش از 400 نفر در حال جستوجو براي يافتن اين افراد در منطقه كوهستاني سيچوآن در نزديكي تبت هستند. بارش شديد باران باعث رانش زمين شده است. رانش زمين در مناطق كوهستاني چين سابقه طوالني دارد و اين پديده طبيعي معموال بعد از بارانهاي شديد موسمي تشديد هم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.