بحران قطر محور مذاكره

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزراي خارجه مصر و انگليس جمعه گذشته طي يك تماس تلفني به بررسي پروندههاي منطقه و بحران در روابط قطر با كشورهاي حاشيه خليجفارس پرداختند. سامح شكري با بوريس جانسون در تماس تلفني به بررسي تعدادي از پروندهها و موضوعات مهم منطقه خاورميانه پرداختند و به ادامه رايزني و هماهنگي ميان دو طرف طي دورههاي آتي به توافق رسيدند. سخنگوي رسمي وزارت خارجه مصر تصريح كرد: طي اين تماس دو وزير همچنين درباره تحوالت ليبي، سوريه و تالشها براي مبارزه با تروريسم و نيز بحران قطر گفتوگو كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.