حذف تئوري تكامل داروين از دروس تركيه

Jahan e-Sanat - - News -

دويچ/ه وله- دول//ت تركيه درصدد اس//ت برنامههاي آموزش//ي دبيرستانهاي اين كشور را هماهنگ با ديدگاه تازه حكومت اردوغان تغيير دهد. در اين راستا تدريس تئوري تكامل و اهميت نقش اروپا در سياست جهاني در كالسهاي درس حذف يا محدود ميشود.

يك مقام ارش//د وزارت آموزش و پرورش تركيه اعالم كرد كه نظريه تكامل داروين از برنامه دروس دبيرستاني اين كشور حذف خواهد شد. آلپاسالن دورموس، در يك فيلم ويدئويي كه در پايگاه اينترنتي وزارتخانه مزبور منتشر شده، دليل اين امر را پيچيدگي تئوري تكامل اعالم كرد و گفت كه اين نظريه از حد درك دانشآموزان فراتر ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.