طرح سايبري آمريكا براي نابودي زيرساختهاي روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

روزنامهواشنگتنپستفاشكردكهمسووالنآمريكاييطرحيسايبري دردستدارندكهبرايضربهزدنبهزيرساختهايمهمروسيهطراحيشده است. درپروژهايكهازآنبهعنوانبمبهايديجيتالييادميشود،آمريكا درنظرداردبهزيرساختهايحياتيروسيهضربهبزند.اينطرحممكناست منجر به تيرهتر شدن روابط روسيه با آمريكا شود. اين پروژه مخفيانه در اواخر دوره رياست اوباما همچنان در مراحل طراحي قرار داشت و اكنون دونالد ترامپ بايد درباره استفاده از قابليتهاي آن تصميمگيري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.