تمايل ترامپ به تكميل توافق هستهاي با هند

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- يك مقام كاخ سفيد اعالم كرد، دولت دونالد ترامپ به دنبال پيش بردن توافقهاي هستهاي آمريكا با هند است.

توافق هس//تهاي رآكتور هستهاي وستينگ هائوس آمريكا با هند در سالهاي اخير به دليل نگراني از احتمال وقوع حادثه هستهاي به كندي تكميل ميشد. با اين حال يك مقام كاخ سفيد اعالم كرد: ما هنوز بسيار مايل هستيم كه اين توافق را پيش بريم. ما از مذاكرات وستينگ هائوس و شركاي هندي درباره اين پروژه هستهاي حمايت ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.