توقفيكعرضهاوليهدردقيقه09

Jahan e-Sanat - - News -

روز گذشته يك عرضه اوليه در فرابورس در دقيقه09 باشكستمواجهوجلويعرضهسهام يك شركت پتروشيمي گرفته شد. در حالي كه برخي كارشناسان معتقدند رونق عرضههاي اوليه در كنار تدابيري از جمله كاهش كارمزد معامالت و ني//ز رفع موانع توق//ف طوالنيمدت نمادهاي معامالتيازجملهراهكارهايياستكهبرايبهبود نس//بي وضعيت كنوني بورس ميتواند راهگشا باش//د و از طرفي ديگر در هفته گذشته مديران فرابورس اعالم كردند كه در روز شنبه، سوم تيرماه از اولي//ن عرضه اولين فرابورس در س//الجاري رونمايي خواهند كرد اين عرضه با ابهامات و اما و اگرهايي مواجه ش//د و انجام نشد تا همه چيز در حال//ي از پيچيدگيهاي تازه فرو برود. عرضه اوليه شركت سرمايهگذاري صنعت پتروشيمي ساختمانخليجفارسبهتعويقافتاد.اميرهاموني با اعالم اين خبر و در تش//ريح داليل اين تعويق گفت: با احترام به درخواس//ت تحليلگران و نياز آنها به زمان بيشتر براي بررسيهاي كارشناسانه در جلسهاي كه روز گذشته و در تكميل جلسه روز پنجشنبه برگزار كرديم تصميم بر اين شد تا عرضه به تعويق بيفت//د. مديرعامل فرابورس بابيان اينكه تمامي بحثهاي مطرح شده توسط تحليلگران طي چند روز گذشته دنبال شده و از فضاي به وجود آمده ش//ديدا استقبال ميكنيم ابراز اميدواري كرد اين بحثها فقط مختص اين شركتنباشدوبرايتماميعرضههاياوليهشاهد تحليلهاي كارشناسانه باشيم. به گفته هاموني، با توجه به اينكه به موجب قانون تاييد مزايا، تضمين سودآوري يا توصيه و سفارشي در مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار برعهده سازمان و بورسها نيست، يادآور شد: اين موارد در همه بورسها توسط نهادهايي مثل مشاوران پذيرش، مشاوران سرمايهگذاري و تحليلگران بررسي شده و به اطالع اهالي بازار ميرسد ضمن آنكه مواجهه معاملهگران با عرضههاي اوليه تا پيش از اين به اين شكل نبود و به نظر ميرسد شاهد بلوغ فضاي تحليل و مش//اوره براي س//رمايهگذاري در بازار سرمايه هستيم. پيش از اين قرار بود روز گذشته تعداد 250 ميليون سهم شركت سرمايهگذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليجفارس )وپسا( به عنوان نخستين عرضه اوليه بازار سهام سال روز گذش//ته شنبه 3 خردادماه در فرابورس با روش ثبت س//فارش و دامنه قيمتي 1000 تا 1030 ريال عرضه شود. جزيياتلغوعرضه در همين ح//ال يك مقام مس//وول با بيان اينكه س//ازمان بورس روز گذشته براي بررسي ش//بهات احتمالي در اطالعات نخستين عرضه اوليه سهام در سال69 تشكيل جلسه داد، گفت: در صورت محرز شدن شبهات گزارشهاي اخير از انجام اين عرضه اوليه جلوگيري خواهد ش//د. مدير نظارت بر بورسهاي سازمان بورس و اوراق به//ادار در گفتوگو با ف//ارس گفت: با توجه به ش//بهات مطرح شده طي دو روز اخير در زمينه گزارشها و اطالعات مالي ارسالي از سوي ناشر شركت سرمايهگذاري پتروشيمي خليجفارس جلسهاي در اداره نظارت بر ناشران فرابورسي با حضور مديران اين ش//ركت و مسووالن سازمان بورس به منظور بررسي ابهامهاي احتمالي برگزار شد. محسن خدابخش با بيان اينكه عرضه اوليه سهام »وپسا« در روز گذشته منوط به نتيجه اين جلسه تا پيش از ظهر روز گذشته بود، عنوان كرد: براساس مقررات موجود شركت سرمايهگذاري پتروشيمي خليجفارس از سوي هيات پذيرش فرابورسپذيرفتهشدهواحتماالكميتهپذيرشدر زمان ارسال درخواست ناشر مستندات و مدارك شركت را بررسي كردهاند كه در نهايت منجر به پذيرش ناشر در فرابورس شده است. اما در عين حال مدارك و گزارشهايي طي روز پنجشنبه از سوي ناشر »وپسا« روي سامانه جامع اطالعرساني ناش//ران )كدال( منتشر شده كه چنانچه مشابه شرايط حاكم بر ساير نمادهاي معامالتي مستلزم توقف نماد معامالتي باشد بهطور قطع تا اطالع ثانوني خبري از عرضه اوليه سهام اين شركت تا زمان روشن شدن ابهامها نخواهد بود. اين مقام مسوول افزود: در صورتي كه جلسه روز گذشته سازمان بورس به نتيجهاي دست يابد كه از حيطه مقررات نظارتي بازار مشكلي از بابت گزارشهاي منتشر شده از سوي اين ناشر در روز پنجشنبه وجود نداشته باشد فرآيند عرضه اوليه »وپسا« انجام خواهد شد. خدابخش تصريح كرد: سازمان بورس بنا ندارد نخس//تين عرضه اوليه سهام در سال 96 روز گذشته همراه با ابهام و شبهه براي عموم ذينفعان بازار سهام باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.