ادامه ريزش قيمت سهام در تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

در اولين روز معامالت بورس تهران در اين هفته دماسنج بازار سرمايه 83 واحد افت كرد ولي ش//اخص كل هموزن با 50 واحد رشد مواجه شد. روز گذشته اكثر بانكها و موسسات اعتباري با روند كاهشي در قيمت سهامشان مواجه شدند. به گزارش ايسنا، روز گذشته از ابتداي باز شدن معامالت، دماسنج بازار سرمايه پس از اندكي رشد در كانال نزولي قرار گرفت و در نهايت با 83 واحد افت نس//بت به آخرين روز كاري هفته گذشته به رقم 78 هزار و 652 واحدي رسيد اما شاخص كل هموزن پس از 50 واحد رشد عدد 18 هزار و 14 واحدي را تجربه كرد. عالوه بر اين ش//اخص آزاد شناور با 17 واحد كاهش به رقم 85 هزار و 608 واحدي رس//يد و ش//اخص بازار اول و دوم نيز هر يك به ترتيب 76 و 79 واحد افت كرد. روز گذشته نماد معامالتي بانك ملت بيشترين تاثير منفي را روي دماسنج بازار سرمايه گذاشت و پس از آن پااليش نفت بندرعباس، گروه مپنا و پااليش نفت تهران بيشترين نقش كاهنده را روي ش//اخص داشتند. در طرف مقابل نماد توسعه معادن روي ايران سعي كرد شاخص كل بورس را مقداري باال بكشد. همچنين نمادهاي ايرانخودرو، خدمات انفورماتيك و كالس//يمين نيز سعي در رش//د دماسنج بازار داشتند. در اولين روز معامالت تاالر شيشهاي در اين هفته خودروييها نسبت به هفته گذشته شرايط بهتري را تجربه كردند و بيش//تر نمادهاي اين گروه با رش//د در قيمت پاياني مواجه ش//دند اما در گروه بانكها و موسسات اعتباري روند چندان مطلوب نبود و اكثريت نمادهاي اين گروه ش//اهد افت در قيمت پاياني بودند. موضوعاتي كه درباره بانكها و موسسات مالي واعتباري در اين روزها رخ داده و بياعتمادي تعدادي از سپردهگذاران بانكي را در پي داشته سبب شده اين جو منفي به نمادهاي بورسي موسسات مالي و بانكها هم كشيده شود و تعدادي از سهام اين گروه نيز روند كاهشي قيمت را در پيش گيرند. در گروه فرآوردههاي نفتي كك و سوخت هستهاي روز گذشته شرايط قيمت سهمها رو به كاهش بود به طوري كه تعدادي از پااليشيهاي اين گروه در افت هر چه بيشتر دماسنج بازار تاثير بسزايي داشتند اما روز گذشته در گروه قند و شكر شرايط تا حدودي متفاوت بود و اكثر نمادهاي اين گروه توانس//تند در قيمت پاياني رشد داشته باشند. به طوري كه در تعدادي از نمادهاي اين گروه شاهد صف خريد بوديم. در گروه رايانه و فعاليتهاي وابس//ته به آن نيز تعداد زيادي از نمادها اندكي در قيمت پاياني خود رش//د كردند و در مقابل سه نماد آسانپرداخت پرشين، افرانت و همكاران سيستم مقداري روند كاهشي را تجربه كردند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 111 ميليارد و 915 ميليون و 900 هزار تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 428 ميليون و 706 هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 27 هزار و 907 نوبت دادوستد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.