گشايش نماد »تسه« خرداد 96

Jahan e-Sanat - - News - پیشنهاد

گ/روه ب/ورس- نخس//تين روز معامالتي فراب//ورس ايران در تيرماه با دادوس//تد بيش از ي//ك ميليارد ورقه بهادار به ارزش تقريبي يكهزار و 912 ميليارد ريال پايان يافت. ش//نبه سوم تيرماه 96 سهامداران شاهد جابهجايي بيش از 191 ميليون س//هم به ارزش 434 ميليارد ريال در مجموع بازارهاي اول و دوم بودن//د. به ترتيب نمادهاي »ذوب« و »ش//ليا« نيز باالترين حجم و ارزش معام//الت را در اين دو بازار به خود اختصاص دادند. در نماد معامالتي شركت ذوبآهن سهامداران حقيقي در سمتخريدوفروشبيشاز08 درصد مشاركت داش//تند. در نماد معامالتي ش//ركت مواد ويژه ليا نيز سهامداران حقيقيمشاركت06 درصديدرسمت خريدومشاركت38 درصديدرسمت فروش اين نماد داشتند. در جريان بازار روز گذشته همچنين نماد معامالتي شركتهايكشتوصنعتشهدابناب خراسان با توجه به اطالعات دريافتي مبني بر تغيي//ر بااهميت پيشبيني درآمد هر س//هم س//ال مالي ،1396 سرمايهگذاري توسعه و عمران استان كرمان با توجه ب//ه اطالعات دريافتي مبني بر تغيي//ر بااهميت در اطالعات پيشبيني و شركت زرين معدن آسيا با توجه به اطالعات دريافتي مبني بر تغيير بااهميت در عملكرد واقعي سال مالي 5931)حسابرسي نشده( نسبت به آخرين پيشبيني درآمد هر س//هم س//ال مالي 1395 متوقف ش//دند. در عين حال عرضه اوليه س//هام شركت س//رمايهگذاري صنعت پتروش//يمي ساختمان خليجفارس تا اطالع ثانوي به تعويق افتاد. از سوي ديگر شاخص كل فراب//ورس روز گذش//ته پ//س از افزايش نس//بي در ابت//داي معامالت رو به كاهش گذاشت تا در پايان بازار ب//ه افت پنج واحدي رضايت دهد. به ترتيب سه نماد »مارون«، »هرمز« و »زاگرس« بيشترين تاثير منفي را بر آيفكس تا س//طح 4/5 واحد داشتند، در س//مت مقابل نمادهاي »ش//راز«، »سمگا« و »ميدكو« نيز با رشد قيمتي خود مانع از افت بيشتر شاخص شدند. تابلوي تس//هيالت مسكن نيز معامله 73 ه//زار ورقه ب//ه ارزش بيش از 55 ميليارد ريال را شاهد بود. قيمت اين اوراق كه روز گذش//ته نماد معامالتي اوراق گواه//ي حقتقدم اس//تفاده از تسهيالت مسكن خردادماه 1396 نيز به ساير تسههاي مورد مبادله در اين بازار افزوده ش//د در بازه 736 تا 777 هزار ريال در نوسان بود. در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز ارزش معامالت روز گذش//ته به 263 ميليارد ريال رسيد. اوراق اجاره رايت//ل در صدر اين بازار به لحاظ ثبت بيشترين حجم و ارزش معامالتي ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.