انتشار آمار واگذاريهاي 3 ماه گذشته دولت

Jahan e-Sanat - - News -

در س//ه ماه ابتدايي امس//ال 80 ميليارد تومان س//هم دولتي واگذار شده اس//ت. به گزارش سنا، نگاهي ب//ه وضعي//ت واگذاريهاي امس//ال نش//ان ميدهد در س//ه ماه گذشته 80 ميليارد ريال سهم دولتي توسط سازمان خصوصيس//ازي به صورت بلوك//ي و از طريق مزايده به فروش رسيده كه اين ميزان واگذاري متعلق به ش//ركتهاي گروه ي//ك ماده دو قانون اصل «44» اس//ت. بر اس//اس اين گزارش، بهاستناد ماده دو فصل دوم سياستهاي اجرايي اصل «44» قانون اساس//ي دولت مكلف است تا صددرصد سهام شركتهاي »گروه ي//ك« را ب//ه بخشخصوصي واگذار كند. همچني//ن در تبصرههاي ماده «3» فصل 2 اين قانون در خصوص شركتهاي »گروه «2 آمده كه دولت مج//از اس//ت بهمنظور حفظ س//هم بخش دولتي در فعاليتهاي گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام ش//ركتهاي حاضر در گروه 2 را در اختيار داش//ته باش//د و مكلف است 80 درصد باقيمانده را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند. گفتني اس//ت، براساس فهرس//ت منتش//ر ش//ده بنگاههاي دولتي قابل واگذاري، قرار اس//ت در س//الجاري 337 بنگاه واگذار شود كه از اين ميان تعداد 230 بنگاه در گروه يك و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارند. همچنين طبق قانون سال 93 آخرين مهلت قانوني براي واگذاري ش//ركتهاي دولتي تعيين شده بود كه اين مهلت در س//الهاي ‪95 49،‬ و 96 تمديد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.