پرداخت مطالبات كشاورزان با عرضه گندم در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News - اصل «44»

ب//ه گفت//ه عض//و كميس//يون كش//اورزي، آب و مناب//ع طبيعي مجل//س، طرح قيمت تضميني كه براساس ماده «33» قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي در دستور كار قرار گرفته، اگر به صورت ويژه و با حمايت دولت و نهادهاي مرتبط براي عمده محصوالت كش//اورزي اجرايي ش//ود به طور حتم نتايج به مراتب مثبتتري از خريد تضميني كه سالها در بخش كشاورزي داير بوده بر صنعت كشاورزي كشور بر ج//اي خواهد گذاش//ت. به گزارش ايانا، عضو كميس//يون كش//اورزي، آب و مناب//ع طبيعي مجلس اظهار داش//ت: عرضه گندم در بورس كاال به صورت قيمت تضميني ميتواند به پرداخت مطالبات كشاورزان سرعت بخشد و موجب رضايت گندمكاران شود. علي ابراهيمي به اجراي موفق طرح قيم//ت تضميني محصوالت كش//اورزي در ب//ورس كاال اش//اره كرد و گفت: با توجه به اينكه ورود ذرت و جو در بورس كاال به صورت قيمت تضميني توانس//ت عملكرد خوبي از خ//ود به نمايش بگذارد و از اقبال خوبي از س//وي كشاورزان برخوردار ش//ود، عرضه گندم با اين ش//يوه كارآمد در دس//تور كار قرار گرفته كه اين امر به شفافيت قيمت اين محصول و دريافت سريع پول به كشاورزان و در نهايت رشد كيفيت كمك خواهد كرد. وي افزود: طرح قيمت تضميني كه از دو سال گذشته جايگزين خريد تضميني شده است، عملك//رد خوبي داش//ته و ميتوان با مهيا كردن تمامي زيرس//اختها و آموزشهاي الزم به كش//اورزان، گندم را نيز به اين طرح اضافه كرد. وي به ظرفيتهاي بازار سرمايه به خص//وص بورس كاال ب//راي تامين مالي توليدكنندگان و دولت اشاره كرد و گفت: س//ال گذشته استفاده به موقع دولت از ابزارهاي مالي بازار سرمايه همچون اوراق سلف موازي بورس كاال براي پرداخت بدهيهاي خ//ود به گندم//كاران كه در زمينه خريد تضميني گندم تجربه شد به نفع دولت و كشاورزان بود. نماينده مردم ش//ازند در مجلس ش//وراي اس//المي به لزوم توس//عه سياست قيم//ت تضميني به ج//اي خريد تضمين//ي محصوالت كش//اورزي تاكيد كرد و گفت: ويژگيها و فوايد جايگزيني نظام قيمت تضميني با خريد تضميني محصوالت كشاورزي برپايه معامله در بورس كاال، مزاياي زي//ادي ب//راي حوزه كش//اورزي و اقتصاد ملي به همراه خواهد داشت. اين نماين//ده مجلس با بيان اينكه طي ساليهاي گذشته، تاخير دولت در پرداخ//ت مطالبات كش//اورزان ب//ه يك معضل تبديل ش//ده بود و كاهش انگيزه در توليد محصوالت كشاورزي را به همراه داشت، تصريح كرد: از مزاياي طرح قيمت تضميني اين اس//ت كه كش//اورز به محض فروش محصول خود در بورس كاال 70 درص//د وجه معامل//ه را ظرف چن//د روز درياف//ت ميكند و فقط مابهالتف//اوت را از دول//ت طلب//كار ميش//ود. ابراهيمي اف//زود: با اين تفاس//ير، سياست قيمت تضميني ميتوان//د انگيزهاي دوب//اره را براي رش//د توليد محصوالت كشاورزي در ميان كش//اورزان ايجاد كند كه البته پرداخت س//ريع مابهالتفاوت قيمت محصول در بورس با قيمت تضميني كه از سوي دولت پرداخت خواهد شد نيز در تحقق اين مهم اثر ويژهاي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.