توليدماشينآالتمعدني

Jahan e-Sanat - - News -

وزي//ر صنعت، مع//دن و تج//ارت از رايزني با شركتهاي خارجي براي توليد ماش//ينآالت معدني در داخل كش//ور خبر داد.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمتزاده در مراس//م تقدي//ر از فع//االن صنع//ت كشتيسازي با اشاره به بررسي مشكالت ذوبآهن به همراه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع//ي اظهار كرد: در حال بررس//ي مشكالت ذوبآهن هستيم و با پيگيري سعي در حل مسايل مرتبط با آن داريم.

وي با اش//اره به رش//د حملونقل در صنعت دريايي كش//ور گف//ت: با وجود آبراهه//اي مختلف در كش//ور كماكان برخي كش//تيها براي تعمير به خارج از كشور روي ميآورند.

وي از رايزني و مذاكره با صندوق توسعه ملي در ارتباط با صنعت كشتيسازي خبر داد و اظهار كرد: با صندوق توس//عه ملي در حال مذاكره هستيم تا از ظرفيتهاي موجود اس//تفاده كنيم و راهي را در نظر بگيريم كه چگونه ميتوان از منابع موجود استفاده كرد يا در زمان ساخت در رهن بانك قرار داد.

نعمتزاده ب//ا تاكيد بر اينكه دولت باي//د حمايته//اي بخشخصوصي را مدنظ//ر ق//رار دهد، خاطرنش//ان كرد: باي//د با ارائ//ه تس//هيالت و حمايت از بخشخصوصي كار را پيش ببريم. بنده به شخصه اين مساله را حرام ميدانم كه اگر كاري كه توان آن در داخل كش//ور وج//ود دارد، به خارج از كش//ور ارجاع شود. به طور مثال ما اخيرا از السي باز ش//ده در پتروشيمي جلوگيري كرده و اعالم كرديم كه بايد حل شود و هرچند در اين رابطه مخالفتهايي داشت اما با پيگي//ري كار، قبل از واردات تجهيزات خارج//ي كار را آغ//از كرديم اما پمپ، الكتروموتور و ساير تجهيزات مورد نياز را در داخل ساختيم.

وي تاكي//د ك//رد: هم//ه مدي//ران و مس//ووالن بايد جس//ارت الزم را داشته باشند و با رعايت نكات فني، توليد داخل را مدنظر قرار دهند و در اين بين همانطور كهمصرفكنندگانبهتوليدداخلياعتماد كردهاند، توليدكنندگان نيز بايد در اين راستا اعتمادسازي كنند.

اين عضو كابينه دولت با اشاره به اينكه كماكان بين شهرهاي ساحلي ايران حمل و نقل دريايي مناسبي وجود ندارد، گفت: چرا بايد زماني كه راه دريايي در كش//ور وجود دارد، از جاده تردد كنيم؟ هرچند برخيه//ا بهانه ميگيرند ك//ه نرخهاي دريايي باالس//ت كه البته حق هم دارند اما با پشت كار ميتوان بسياري از مسايل را حل كرد. به طور مثال مالحظه كرديم كه پس از رايزنيهاي انجام ش//ده خط مس//افربري و تجاري دريايي با عمانيها راهان//دازي ش//د و چنين مس//ايلي بايد توسعه يابد.

رايزنيبرايتوليدماشينآالت معدني

نعمتزاده در حاش//يه اين مراسم در پاس//خ به پرسشي درخصوص اظهارنظر معاون امور معادن وزارت صنعت درباره توانايي توليد ماش//ينآالت و تجهيزات مورد نياز اظهار داش//ت: هفته گذش//ته جلس//هاي با س//هامداران جديد شركت س//ازنده ماش//ينآالت معدني، داشتيم. آنه//ا با چند ش//ركت خارج//ي در حال مذاكره براي سرمايهگذاري مشترك در ايران هستند.

وي افزود: بخشي از اين ماشينآالت در اي//ران تولي//د خواهد ش//د و برخي ماش//ينآالت نيز كه توليدش در داخل صرفه اقتصادي ندارد، وارد خواهد شد.

وزي//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت در پيشبين//ي زم//ان الزم براي نوس//ازي تجهيزات معادن گفت: اين توليدات بايد طي يكسال آينده به نتيجه برسد.

نعم//تزاده در ادامه صحبتهايش در جمع خبرنگاران در خصوص تبيين برنامه راهبردي صنايع دريايي در كشور گفت: اي//ن برنامه با نظر كارشناس//ي فعاالن، كارشناس//ان و اساتيد در نظر گرفته ش//ده و اميدواري//م با پيروي از اين برنامه راهبردي در زمينه توانمندي طراحي، مهندس//ي و نيز تامين منابع مالي گام برداريم. قطعا ش//وراي عالي صناي//ع دريايي در ح//ال دنبال كردن برنام//ه يادش//ده اس//ت و اميدواريم با همكاري كليه بخشهاي مرتبط شاهد رونق صنايع دريايي و بهبود آن نسبت به گذشته باشيم.

وي ب//ا بيان اينكه واحدهاي بزرگي همچون ايزوايكو و ص//درا كه مدتها به صورت نيمهفع//ال درآمده و تقريبا تعطيل ش//ده بودند در حال حاضر به فعاليت خ//ود ادامه ميدهن//د، تاكيد كرد: اين واحدها در حال توليد شناورها هستند و س//كوهاي مورد نياز صنعت نف//ت را نيز در دس//تور كار خود قرار دادهاند بنابراين اميدواريم با گس//ترش فعاليت آنها تم//ام تعميرات مربوط به كش//تيها و س//اخت تجهيزات صنعت كشتيس//ازي در داخل كش//ور مدنظر قرار گيرد چرا كه ما توانستهايم كشتي باالي 100 هزار تن را در داخل كشور بس//ازيم، بنابراين ميتوانيم كار را ارتقا دهيم و ب//ا توجه به ايجاد دو حوضچه خش//ك در بندرعباس وضعيت توليد شناورهاي بزرگ وجود دارد و در حال مذاكره با دو ش//ركت خارجي كرهاي و چيني هس//تيم تا جهت مش//اركت در پروژه صنايع دريايي اقدام كنيم.

جهانگي/ري مج/وز ورود ماشينآالت راهس/ازي و معدني را ابالغ كرد

درعين حال معاون اول رييسجمهور تصويبنام//ه هيات وزيران درباره مجوز ورود و ترخي//ص ماش//ينآالت معدني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.