پيگيريمجلسبرايمحدوديتوارداتخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

و راهسازي غيراس//قاطي داراي نشان تج//اري معتب//ر جهاني تا پايان س//ال 1397 را با ارز متقاضي و رعايت شرايط مندرج در مصوبه ابالغ كرد.

ب//ه گزارش ايرنا، هي//ات وزيران در جلس//ه 24 ارديبهش//تماه 1396 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل «138» قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد: -1 ورود و ترخيص ماشينآالت معدني و راهس//ازي غيراس//قاطي داراي نشان تجاري معتبر جهاني به شرح جدول زير صرفا تا پايان سال 1397 با ارز متقاضي به صورتي كه حداكثر پنج سال از ساخت آنها نگذشته باشد و بدون شرط داشتن نمايندگي مجاز و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است: (Header دستگاههاي حفاري ردهدر - بي//ل مكانيكي با قدرت فقط (220) اسببخار - ساير بيل مكانيكي با قدرت بيشتر از (220) اسببخار - ل//ودر ب//ا ق//درت باالت//ر از (310) اسببخار - بل//دوزر با ق//درت باالت//ر از (360) اسببخار - دامپت//راك با ظرفيت حمل بار باالي (35) تن -2 اعالم نشانهاي تجاري يادشده برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. -3 ورود و ترخي//ص و ش//مارهگذاري كش//ندههاي مس//تعمل كه حداقل با قدرت موتور باالي (500) اس//ببخار ثبتسفارش شدهاند مشروط به داشتن اس//تانداردهاي ايمني و عملكردي به تشخيص سازمان ملي استاندارد ايران مجاز است.

به گزارش پايگاه اطالعرساني دولت، اس//حاق جهانگيري اين مصوبه را براي اج//را به وزارتخانهه//اي امور اقتصادي و داراي//ي، صنعت، مع//دن و تجارت و راهوشهرسازي ابالغ كرد. Road)

خبرخودرو-عضوهياترييسهكميسيونانرژيمجلسشوراياسالمي بااشارهبهمهمترينماموريتدولتدوازدهمدرصنعتخودروگفت:دردولت دوازدهم ارتقاي سطح كيفي خودروهاي داخلي بايد در اولويت فعاليت قرار گيرد از اينرو الزم است موانع موجود در تحقق اين امر رفع شود.

عبدالحميدخدريبااشارهبهاهميتصنعتخودرواظهارداشت:صنعت خودرو از جمله صنايع حساس و مهم كشور است و الزم است توجه بيشتري از سوي دولت و مسووالن ذيربط نسبت به اين صنعت صورت گيرد.

وي در ادامه تصريح كرد: واردات خودروهاي خارجي و انحصاري كردن توليد در صنعت خودروسازي بيشك موجب بروز محدوديتهايي در رشد و پيشرفت در اين صنعت شده و رانت گستردهاي در اين بخش را به دنبال خواهد داشت.

وي اظهار داشت: نمايندگان مجلس در پي اعمال محدوديتهايي براي واردات در صنعت خودرو هس//تند ضمن اينك//ه همزمان خواهان ارتقاي سطح كيفي خودروهاي توليدي هستند تا تمايل مصرفكنندگان به خريد خودروهاي داخلي افزايش يابد.

نماينده مردم بوش//هر، گناوه و ديلم در مجلس ش//وراي اس//المي همچنين با اشاره به تاثير همكاريهاي خارجي بر جريان صنعت خودرو گفت: خوش//بختانه پس از برجام حركتهاي اس//تراتژيك بسياري در جهت همكاري با طرفهاي خارجي آغاز ش//ده بنابراين اميدواريم اين رويه همكاري همچنان ادامه يابد البته الزم اس//ت در اين روند، موانع سرمايهگذاري خارجي در داخل برطرف شود.

خدريبااشارهبهتاثيررفعتحريمهادرايجادتحولدرصنعتخودروسازي بيانكرد:رفعتحريمهازمينهسازپيشرفتدرصنعتخودروسازيشدهويقينا در آينده نهچندان دور تحولي اساسي در اين صنعت رخ خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.