مازادتوليدآلومينيومچيني،تهديديبراي امنيتمليآمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-ظرفيتتوليدآلومينيوموفوالدچينازسال0002 بهبعد،0051 درصد افزايش پيدا كرده كه اين موضوع، تهديدي جدي براي امنيت ملي آمريكامحسوبميشود.

خبرگزاريفرانسهاعالمكرد:مازادتوليدچيندربخشآلومينيومدرحال فروپاشيصنعتآلومينيومآمريكااستوتامينموادحياتيدربخشدفاعي و امنيت ملي اياالت متحده را با تهديد جدي روبهرو ميكند.

اين در حالي است كه شماري از نمايندگان صنعت در آمريكا در مورد اعمال تعرفه روي واردات كاالهاي كانادايي هشدار داده و معتقد هستند كه توليدباصنعتآمريكابهطرزناگسستنيدرهمآميختهاست.

همچنين دونالد ترامپ، رييسجمهور اياالت متحده خواهان بررسي در مورد اين مساله شده كه آيا تجارت نابرابرانه در آمريكا، موجب سست كردن صنعت فوالد و آلومينيوم اين كشور كه بخش كليدي در صنعت نظامي و دفاعي اين كشور محسوب ميشود، شده است يا نه. در همين حال مسووالن چيني بر اين باور هستند كه صنعت آنها رقابتي بوده و تمركز روي تامين نيازهاي داخلي اين كشور دارد.

بر اين اساس چينيها در حال بررسي عملكرد آمريكاييها و ارزيابي هرگون//ه تاثير سياس//تهاي آنها روي صنعت چين هس//تند. در عين حال از آلومينيوم در س//اخت ادوات جنگي و تجهيزات نظامي استفاده قابلتوجهي ميشود و به همين دليل، مقامات آمريكايي خواهان اعمال تعرفه روي واردات آلومينيوم چيني شده و معتقد هستند كه چينيها با تخصيص يارانه دولتي نامنصفانه به اين صنعت در حال اشباع عرضه جهاني آلومينيوم هستند.

برهميناساس،آمريكاييهامعتقدهستندكهرقابتنامنصفانهچينيها بهعنوان تهديدي براي امنيت ملي آمريكا محسوب ميشود و اين موضوع از سوي دولت چين آب ميخورد.

برپاي//ه اين گزارش، ظرفيت آمريكا در توليد فوالد و آلومينيوم بهدليل رقابت چينيها بهصورت چشمگير رو به كاهش است و ظرفيت چينيها در اينصنايعازسال0002 بهبعد،0051 درصدافزايشيافتهودرحدود28 درصد از توليد جهاني را به خود اختصاص دادهاند.

درست در اين بازه زماني، بسياري از كارخانههاي ذوب فوالد و آهن در آمريكاتعطيلشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.