اشتغال مستقيم صنعت خودروي ايران به 400 هزار نفر ميرسد

Jahan e-Sanat - - News -

طبق پيشبيني صورت گرفته در س//الجاري اشتغال مستقيم صنعت خودرو و قطعه بايد به 400 هزار نفر برسد.

وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت اخيرا ويراي//ش دوم »برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتش//ر كرد كه در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت كشور پيشبيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به »برنامه راهبردي صنعت خودرو« است.

در برنام//ه راهب//ردي صنعت خ//ودرو راهكارهايي در زمينه توس//عه و گسترش كمي و كيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزههاي مختلف پيشبيني شده كه از جمله آن پيشبيني افزايش اشتغال در صنعت خودرو و قطعه است.

به گزارش ايس//نا در اين زمينه در اين سند پيشبيني شده كه تا پايان سالجاري (1396) ميزان اشتغال مستقيم در صنعت خودرو و قطعه بايد به 400 هزار نفر برسد.

اين هدفگذاري در حالي اس//ت كه در چند سال اخير با اجرايي شدن برجام و رفع تحريمها روند توليد خودرو در خودروس//ازان داخلي صعودي ش//ده و رش//د اش//تغال در صنايع خودروسازي و قطعهس//ازي را به دنبال داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.