ارزيابي اکران سينماها در ماه مبارک رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- مجوز فعاليت 10 نگارخانه جديد در تهران در سه ماهه بهار سال 1396 از سوي اين دفتر صادر شد.

نگارخانههاي گويا )مونا ميرباقري(، جم )بنفشه غفاري(، آريانا )عليرضا اسالمي(، ب )شهرام گيل آبادي(، دارگون )آرش رييسيان(، ايرانشهر )امير بهمن اميريان( فردا )مجيد احمدي(، چهار )مرجان شکري عراقي(، تهران )احمد روياني( وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان تهران و هنر )سيدحسن حسيني( وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي اسالمشهر در سه ماهه اول امسال مجوز فعاليت در تهران گرفتند. همچنين مجوز فعاليت 9 نگارخانه ثالث، تم، آزاد، نهاوند، ايوان، مهر، فالحزاده، رس//ول مهر و گل نرگس در طول سه ماهه اول سالجاري تمديد شد.

رييس هياتمديره انجمن سينماداران ايران در ارزيابي اکران ماه رمضان سپري شده، گفت: طرحي که درخصوص اکران فيلمها در ماه رمضان برنامهريزي ش//د و تاحدودي موفق بوده است اما براي موفقيت بيشتر بايد راهکارهايي انديشيد.

محمد قاصد اش//رفي در گفتوگويي با ايسنا ضمن اش//اره به طرح افطار تا س//حر و نيمبه//ا کردن قيمت بليته//ا گفت: اين طرحهاي تصويب ش//ده موفقآميز بودند ولي بايد وقتي طرحي پياده ميشود، زمينههايي هم براي بهتر اجرا ش//دن آن فراهم شود به طور مثال صداوس//يما که تلويزيون ملي ماست بايد اطالعرساني بيشتري ميکرد.

رييس هياتمديره انجمن سينماداران ايران در ارزيابي اکران ماه مبارک رمضان ادامه داد: امسال فروش فيلمها و استقبال از سينما ضعيفتر از سال گذشته و در حد متوسط بود، مثال در يک سينما با چهار سالن فروش فيلمها خوب نبود در حالي که سال قبل شرايط بسيار بهتر بود.

اشرفي به شرح علت اين کسادي پرداخت و گفت: چند عامل در اين زمينه تاثيرگذار بودند که از جمله آن ميتوان به ناتواني فيلمها در جذب مخاطب، نبود اطالعرس//اني، همکاري نکردن صداوسيما و منفعل بودن رسانهها اشاره کرد. وي در ادامه افزود: برگزاري انتخابات رياستجمهوري و وجود تب و تاب و فضاي خاص حاکم بر کش//ور سينما را تحتتاثي//ر خود قرار داده بود و مردم را بيش//تر درگير سرنوشتشان کرده بود. در ادامه حمله تروريستي که به مجلس شد، يک دفعه از حضور مردم در سينماها کاسته شد زيرا وقتي يک دفعه جامعه ناآرام شود بيشتر توجه مردم به آن سوژه معطوف ميشود.

رييس هيات مديره انجمن س//ينماداران ايران درباره استقبال مردم از فيلمهاي کمدي گفت: در کل استقبال م//ردم از فيلمهاي کمدي بيش//تر ش//ده و اينکه مردم ميخواهند فيلمي را ببينند که به آنها آرامش روحي بدهد، منطقي است. البته سوژهها و سليقهها بسيار مهم است و اينک//ه فيلم بتواند با مردم ارتباط برقرار کند و همچنين خانوادگي بودن آن بس//يار مهم است بنابراين ذائقه مردم عوض نشده است.

محمد قاصد اشرفي با اشاره به اينکه به بعضي فيلمها کمکهاييميشودتابهترديدهشوند،گفت:ماسينماداران در اي//ن حد ميتوانيم به يک فيلم کمک کنيم که مثال تبليغات انجام دهيم ...و ما که نميتوانيم از خيابان مردم را بياوريم و مجبور کنيم که فيلم را ببينند. خود فيلم بايد بتوان//د مردم را جذب کند. ما تنها ميتوانيم يک فيلم را اکران کنيم و ميدانيد که سينماها در مکانهاي خوب و مسيرهاي پررفتوآمد واقع شدهاند و با زدن بنر ميتوانند براي فيلم تبليغ کنند.

او با بيان اينکه اکران فيلمها مانند زنجيرهاي با هم در ارتباط هستند، اظهار کرد: وقتي به هر دليل به يک فيلم کمک ميش//ود موقعيت از فيلم بعدي گرفته ميشود. اينها زنجيرهوار به هم ارتباط پيدا ميکند بنابراين بايد نظارت عادالنه باش//د و موقعيت فيلمها را بس//نجند و تصميمگيري کنند در غير اين صورت صاحبان فيلمهاي بعدي معترض ميشوند.

اين سينمادار در پايان به نقش شوراي صنفي نمايش در رعايت عدالت اش//اره ک//رد و افزود: اگر يک فيلم پنج هفته بر پرده س//ينما بماند موقعيت حضور و ديده شدن را از فيل//م بعدي خواهد گرفت. ش//وراي صنفي نمايش تابع قرارداد سرگروه با دفاتر پخش عمل ميکند که اين قراردادها ميتوانند هفتهها و روزها را تعيين کنند. شوراي صنفي بيشتر اوقات به دليل رعايت موضوع فيلم گذشت ميکند و کارهايي بيش//تر از آن از عهده ش//وراي صنفي نمايش خارج است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.