ميداني به نام »مارکز« در قلب پاريس

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-پايتختفرانسه،ميدانيرابهنام»گابريلگارسيامارکز«-نويسنده فقيد کلمبيايي و برنده نوبل ادبيات- نامگذاري کرد.

»الکلمبيانو«نوشت:مقاماتشهرپاريسفرانسهميدانيرابهياد»گابريل گارسيا مارکز«، نويسنده کلمبيايي برنده جايزه نوبل ادبيات و خالق رمان »صدسال تنهايي« نامگذاري و روز گذشته در حضور رييسجمهور کشور کلمبيا از تابلوي آن رونمايي کردند. شهردار پاريس در اينباره گفت: ما امروز نام »گابريل گارسيا مارکز« را در قلب پاريس داريم.

در اين مراسم که با حضور دوستان و اعضاي خانواده نويسنده فقيد »پاييز پدرساالر« برپا شد، تابلويي به نام »گابو« در ميدان کوچکي در تقاطع دو خيابان «Montalembert»و«Bac» در منطقه هفت پايتخت فرانسه نصب ش//د. خوان مانوئل س//انتوس، رييسجمهور کلمبيا هم از مقامات پاريسي براي اداي احترام به »جهانيترين و درخشانترين« چهره کشورش سپاسگزاري کرد و گفت: آن نويسنده و روزنامهنگار جواني که در سال5591 به پاريس آمد، تصور هم نميکرد روزي ميداني در شهر نورها به نامش زده شود. همه ما ميدانيم که »گابو« از مراسم تقدير و تجليل خوشش نميآمد اما مطمئنم او االن در آسمان پر از پروانههاي زردرنگش لبخند به لب دارد، دست ميزند و ديگر نميگويد: »کالهبردارها«، بلکه تشکر ميکند.

عالوهب//ر اين ميدان، پالک مرمريني هم کنار خانه ش//ماره 9 خيابان «Montalembert» که زماني نويس//نده »عش//ق سالهاي وبا« در آن س//کونت داشته، نصب ميش//ود. »مارکز« که از مشهورترين نويسندگان آمريکاي التين به حساب ميآمد، ششم مارس 1927 در آرکاتاکاي کلمبيا متولد شد. »گابو« زماني که در دانشگاه ملي کلمبيا رشته حقوق ميخواند به طور جدي وارد کار روزنامهنگاري ش//د. اين نويسنده اولين اثر داستاني خود را در س//ال 1947 در روزنامه »ال اس//پکتادور« چاپ کرد. از آن پس هفت سال براي نگارش اولين رمان کوتاه خود تحت تاثير نويسندگاني چون »ويليام فاکنر« و »ويرجينيا وولف« وقت صرف کرد. »طوفان برگ« سرانجام در س//ال 1955 به چاپ رسيد و سپس شاهکار او »صد سال تنهايي« در سال 1967 روانه بازار کتاب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.