آغاز اجراي نمايش اعتراف

Jahan e-Sanat - - News -

مهرنمايش »اعتراف« به کارگرداني شهاب حسيني که به عنوان دومين تجربه کارگرداني اين بازيگر سينما و تئاتر است، اجراي عمومي خود را از ش//امگاه جمعه دوم تيرماه، س//اعت 21:30 در س//الن اصلي مجموعه تئاترشهر آغاز کرد. در اين اثر نمايشي که اقتباسي از مجموعه تلويزيوني نوش//ته برد ميرمن است، علي نصيريان و شهاب حسيني به ايفاي نقش ميپردازند.

پرويز بزرگي، صالح ميرزا آقايي، مهدي بجستاني، نيما رييسي، ميثاق زارع، غزاله نظر، ش//هرام ابراهيمي، تني آواکيان، پرند عين بيگي، فاطمه عربکرماني، مهرانهاشمي، فرنام حقيقتجو و ايليا نصراللهي ديگر بازيگران نمايش »اعتراف« هستند.

سهيال اميني تهيهکننده، احمد ساعتچيان دستيار کارگردان و مجري طرح و رضا دادويي مشاور پروژه نمايش »اعتراف« هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.