تاجيکستان حج براي زير 40 سالهها را ممنوع کرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- دولت تاجيکستان اعالم کرد شهروندان زير 40 سال اين کشور اجازه حضور در مناسک حج امسال را نخواهند داشت.

کميته کشور تاجيکستان در امور مذهبي با اعالم خبر ممنوعيت حضور شهروندان تاجيکي زير 40 سال در حج امسال تاکيد کرد که اين تصميم براي ايجاد فرصت بيش//تر به مسلمانان تاجيک با سن باالتر است چراکه مقامات سعودي در حال کاهش سهميه کشورها هستند.

از سويي ديگر بسياري از افراد در آسياي مرکزي بر اين باورند که تصميم ممانعت از حضور حجاج زير 40 س//ال تاجيکي تالشي براي جلوگيري از افراطگرايي در ميان جمعيت جوان اين کشور است. دولت تاجيکستان در سالهاي گذشته نيز اقدام به اعمال محدوديت سني براي شرکت در حج ميکرد و اين محدوديت سني در سال 2015 به 35 سال رسيده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.