تشييع پيکر کورش اسدي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- مراس//م تشييع و خاکس//پاري زندهياد کورش اسدي، نويسنده برجسته کشورمان از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 5) تيرماه( از مقابل خانه هنرمندان و با حضور نويسندگان، شاعران، مترجمان، شاگردان و عالقهمندان اين نويسنده تشييع و بعد از آن در قطعه نامآوران بهشت زهرا )س( به خاک سپرده خواهد شد. زندهياد کورش اسدي، ساعت32 روز جمعه )دوم تيرماه( در منزل شخصي خود در تهران درگذشت. »باغ ملي«، »بوکهباز«، »کوچه ابرهاي گمش//ده« و »گنبدکبود« آثار منتشر شده از اين نويسنده مطرح کشورمان اس//ت. عالقهمندان براي حضور در مراسم تشييع ميتوانند در زمان يادشده به خانه هنرمندان واقع در ميدان فردوسي، خيابان ايرانشهر، پارک هنرمندان مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.