غریبگی با تورم!

Jahan e-Sanat - - News - تئاتر سينما

س//فر ژاپنيها به ايران چند سالي است کمتر ش//ده اما علت آن راهنماهاي ايراني، گرانفروش//ي صنايعدس//تي در اصفه//ان يا هشدار آژانسهاي اين کشور نيست، واقعيت آن است که ايران براي ژاپنيهايي که نزديک به 20 سال تورم اقتصادي را تجربه نکردهاند، مقصدي گران به شمار ميآيد!

چندي پيش تورگرداني ايراني از بيميلي گردشگران ژاپني به خريد صنايعدستي در اي//ران گفته بود؛ از اي//ن آژانسهاي ژاپني هموطنانش//ان را از رفتن به فروشگاههاي صنايعدس//تي در اصفهان برح//ذر کردهاند و راهنماه//اي ايراني را عامل گرانفروش//ي سوغات و صنايعدستي دانستهاند و معتقدند؛ راهنماه//اي ايران//ي نرخ توره//اي ژاپني را باال برده و سبب ش//دهاند صنايعدستي که ميخرند، بسيار گرانتر از حد معمول باشد؛ اظهارنظرهاي//ي که از س//وي فع//االن بازار گردشگري ژاپن کامال رد شده است.

محمود بنکدارنيا اولينبار س//ال 1362 بود که به ژاپن رفت و از سال 1374 هم با اين کشور تعامالت گردشگري برقرار کرد و تا امروز، بهطور مستمر با تورها و آژانسهاي ژاپني در ارتباط بوده است. او که عضو جامعه تورگردانان کشور است و به عنوان راهنماي ژاپنيزب//ان نيز فعاليتهايي دارد به ايس//نا گفت: در تمام اين س//الها ک//ه با ژاپنيها در ارتباط بودم، نش//نيدم آژانسهاي ژاپني از گردشگرانش//ان بخواهند صنايعدستي اصفهان يا ايران را نخرند.

او در ادامه توضيح داد: آژانسهاي ژاپني يکسري سياس//تهاي خاص خود را دارند، مثال بعض//ي از آنها کال با هدف خريد براي س//فر برنامهريزي ميکنند ک//ه در جريان آن، تورليدر ژاپني ب//ا مراکز خريد از پيش تعيينشدهاي مذاکره ميکند و کميسيوني را در ازاي خريد گردشگران دريافت ميکند اما اين داس//تان اصال به ايران ارتباطي پيدا نميکند چون مقصد تورهاي خريد ژاپنيها ايران نيست. معموال آنها به کشورهايي سفر ميکنند که عرضهکنن//ده برندهاي خاص و معتب//ري در زمينه س//اعت، جواهرات و پوشاک هستند. اين تورها درآمدي از محل خري//د براي راهنماي گردش//گري دارد که حتي راهنماي محلي در کشور مقصد را هم بينصيب نميگذارد.

اي//ن تورگ//ردان اف//زود: از طرفي برخي آژانسه//اي ژاپن//ي قوانين ديگ//ري دارند. آنها به هيچ وجه به راهنما اجازه نميدهند گردش//گران را در وقت زن//ده تور به خريد ببرند. بيشتر آژانسهايي که به ايران گردشگر ميفرس//تند، از اي//ن گونهان//د. اين ش//يوه س//فر بيشتر ژاپنيهاس//ت و فقط به ايران، ش//هر اصفهان ي//ا راهنماي ايران//ي ارتباط پيدا نميکند. بنابراين نس//بت دادن خريد نکردن گردش//گران ژاپني از فروشگاههاي صنايعدس//تي ب//ه راهنماه//اي ايران//ي و فروشگاههاي شهر اصفهان به سند و مدرک دقيقتري نياز دارد و بهتر اس//ت در اينباره سنجيدهتر اظهارنظر ش//ود تا سوءتعبيري نشود.

بنکدارني//ا گفت: ما در اي//ران بهترين و باسوادترين راهنماهاي گردشگري را داريم که در زمانهاي//ي آنها را از هم ميقاپيم تا ب//ه تورهايمان اعتبار بدهيم. الزم اس//ت به اين نکته هم توجه شود که بيشتر راهنماي ژاپنيزبان، قبل از ورود به اين حرفه پولدار بودهاند. بيش//تر آنها زماني در ژاپن کسب و کاري داشتند و با سرمايهاي سنگين به کشور برگشتهاند و اصال اينطور نيست که وابسته به حق کميسيون خريد گردشگر و درآمدهاي اينچنيني باشند.

او که به نوعي کارشناس بازار گردشگري ژاپن اس//ت، به چالش جديت//ري در بازار گردشگري ايران و ژاپن به نسبت نگرانيهاي بدون س//ندي که درباره تشويق گردشگران ژاپن//ي براي خريد نکردن از فروش//گاههاي صنايعدستي ايران، ايجاد شده است، اشاره کرد و افزود: مدتي اس//ت گردشگران ژاپني کمتر به ايران سفر ميکنند و اين کاهش در

برنامه جديد تاالرهاي نمايش//ي مجموعه تئاترشهر در حال//ي اعالم ش//د که روز گذش//ته س//ه نمايش به اجراهاي خود در تاالرهاي چهارس//و، قش//قايي و سايه پايان دادند.

به گزارش روابط عمومي مجموعه تئاترشهر در اين هفته نمايش »اعتراف« نوشته برد ميرمن و کارگرداني شهاب حسيني ساعت 21 با مدت زمان 120 دقيقه و قيم//ت بلي//ت ‪50 04،‬ و 60 هزار تومان در تاالر اصلي روي صحنه رفت.

در اين اثر نمايش//ي علي نصيريان، شهاب حسيني، صالح ميرزا آقايي، نيما رييسي، مهدي بجستاني، پرويز بزرگي، ش//هرام ابراهيمي، ميثاق زارع، غزاله نظر، ايليا نصرالهي، پرند عينبيگي، تن//ي آواکيان، فاطمه عرب کرماني، مهران هاش//مي و فرن//ام حقيقتجو بهعنوان بازيگر حضور دارند.

درتاالر چهارس//و نيز با پاي//ان گرفتن نمايش »چل گيس« به نويس//ندگي و کارگرداني حس//ين جمالي، نمايش »مده آ، فصل دوم« به نويسندگي مهدي شفيعي زرگر به کارگرداني ميالد نيکآبادي از روز دوش//نبه 5 تيرماه ساعت 20 ، مدت زمان 75 دقيقه و قيمت بليت 25 هزار تومان روي صحنه ميرود. مهتاب پرنيان، ساغر تاجيک، مهدي حسينينيا، حميدرضا محمدي، مهرنوش يک سال اخير بيشتر به چشم آمده و علت آن را جستوجو کرد.

اين راهنم//اي گردش//گري اضافه کرد: ش//رکتهاي گرش//گري ژاپن ب//ا توجه به وضعيت اقتصادي، برنامهريزي سفر را انجام ميدهند و ما به خاطر تورم داخلي و گراني تورهايمان در يکس//ال گذش//ته موفق به ج//ذب تعداد کمتري از گردش//گران ژاپني ش//دهايم. در اين مدت ارزش »ين« در برابر دالر کاه//ش پي//دا کرده به ط//وري که هر ت//ور ايران براي ژاپنيها ه//زار دالر افزايش قيمت داشته است که با اين نرخها، طبيعتا ژاپنيها ترجيح ميدهند مقصد رقابتيتري را انتخاب کنند، ش//ايد حت//ي ترکيه بروند چ//ون قيمتهاي بهتري را وارد بازار رقابت کرده است.

وي معتق//د اس//ت؛ ش//رايط اقتصادي و کاهش ارزش پول مل//ي ژاپن، از مهمترين داليل کاهش س//فر ژاپنيها به ايران است و اين درس//ت نيست که نيامدن ژاپنيها را به موضوع کميسيون خريد گردشگران اين کشور، راهنماها و فروشگاههاي صنايعدستي اصفهان ربط دهيم. معصومي، بيتا معيريان، مجيد نوروزي و پريسا هاشمپور بازيگران اين نمايش هستند.

»اخککندو« عنوان نمايش جديد ديگري است که با اتمام نمايش »اتاق« به کارگرداني فاطمه علي حسيني از روز سهشنبه 6 تيرماه به نويسندگي سيدمحمد مساوات، کارگرداني هادي عامل و بازي حميد رحيمي، ش//هرام

علي عليپور با 22 س//ال سابقه حرفهاي به عنوان راهنم//اي ژاپنيزبان نيز در تاييد اين صحبتها، توضيحات شفافتري داد و به ايسنا گفت: يکسري از آژانسهاي ژاپني با طرف مقابلشان قراردادي دارند مبني بر اينکه تور گردشگري در هيچ شرايطي برنامه خريد صنايعدستي نداشته باشد و وقت آن فقط صرف بازديد از جاذبهها شود. اين قانون قديمي آژانسهاي ژاپني است و اصال به ايران يا کشور خاصي ارتباط پيدا نميکند.

هرچند او ريش//ه اين قراردادها را به نوع رفتار برخي کش//ورها ب//ا ژاپنيها ربط داد و اظه//ار کرد: زماني گردش//گران ژاپني در کشور ترکيه برنامه خريد روزانه داشتند اما از آنجا که رنج سني اين گردشگران باالست، آن برنام//ه بيش//تر آزاردهنده جلوه ميکرد تا ج//ذاب که بعدها هم منجر به ش//کايت گردشگران شد. براي همين طبق قراردادي کل//ي از آژان//س و راهنماي کش//ور مقصد خواسته ميشود گردشگران ژاپني را تحت هيچ شرايطي به فروشگاههاي صنايعدستي نبرند. خوشبختانه معدود آژانسهاي ايراني همکار با ژاپنيه//ا نيز تاکنون مقيد به اين مس//عودي، محمدرضا ايمانيان، مريم س//المي، لبخند بديعي، فاطمه عباسي، مرضيه موسوي، ميثم يوسفي و امير اورعي در تاالر قشقايي روي صحنه ميرود.

اين اثر نمايش//ي س//اعت 19:30 به مدت زمان 60 دقيق//ه و قيم//ت 25 هزار تومان پذيراي دوس//تداران تئاتر خواهد بود. قرارداد بودهاند و س//بب اعتراض و شکايتي نشدهاند.

عض//و جامع//ه راهنماي//ان ايرانگردي و جهانگردي همچنين با اشاره به فعاليت 20 ت//ا 25 راهنماي فع//ال ژاپنيزبان در ايران گف//ت: تاکنون از هيچي//ک از اين راهنماها شکايتي نشده است، اگر شده بود آژانسها ديگ//ر با آن راهنما کار نميکردند، ژاپنيها بسيار مقرراتي و منضبط هستند، با کسي هم تعارف ندارند و اگر خطايي از راهنما ببينند، نام او را در فهرس//ت س//ياه قرار ميدهند، اتفاق//ي که تاکنون ب//راي راهنمايان ايراني رخ نداده است. اين گفتهها متقن و براساس مستندات است.

اي//ن راهنم//اي ژاپنيزب//ان اضافه کرد: گردش//گران ژاپن//ي اغلب از س//فر به ايران رضايت دارند. در تمام دوران فعاليتم نشنيدم آژانسهاي اين کش//ور گردشگران ژاپني را از خريد صنايعدس//تي ايراني برحذر کرده باش//ند بلکه قراردادي کل//ي وجود دارد که براي ژاپنيهاي مقيد حکم قانون را دارد که البته فقط در جريان تور حاکم است وگرنه گردش//گراني ميان آنها هستند که خارج از ساعت بازديد از راهنما ميخواهند مراکزي را ب//راي خريد معرفي کنند يا همراهش//ان باشند.

وي همچنين با اش//اره به کاهش س//فر گردشگران ژاپني به ايران، دليل آن را فراتر از مشکالت اقتصادي دانست و افزود: همزمان با آغاز رياستجمهوري آقاي روحاني، اوضاع گردشگري ايران متحول و خوب شد. ورود گردشگران خارجي به کشورمان رشد زيادي داشت اما برخالف سايرين، تعداد گردشگران ژاپني با افت روبهرو ش//د که ش//ايد يکي از دالي//ل آن تجديدنظر آمري//کا در ورود آزاد و بدون ويزاي اتباع 37 کش//ور بود و چون ژاپنيها زياد به آمريکا سفر ميکنند بنابراين ترجيح دادند اين فرصت را از دست ندهند. از طرف ديگ//ر، ناامني منطق//ه خاورميانه و اطالعرس//اني ضعيف اي//ران درباره ثبات امنيتياش در کاهش سفر ژاپنيها بيتاثير نبود و در نهايت، مهمترين عامل بازدارنده، تفاوت نرخ سفر به ايران در دو دهه گذشته بوده است.

عليپور گفت: ژاپنيها دس//تکم در 20 سال گذشته تورم آنچناني را تجربه نکردهاند در حالي که قيمت سفر ايران در اين مدت با رشد فزايندهاي روبهرو بوده است. بنابراين س//فر به ايران ب//راي کارمن//دان ژاپني که افزايش حقوق چنداني نداشتهاند مقرون به صرفه نيست.

نماي//ش »صبحان//ه در غروب« اث//ر جديد ديگري اس//ت که از روز دوش//نبه 5 تيرماه به نويس//ندگي و کارگردان//ي گلچه//ره دامغاني در تاالر قش//قايي روي صحنه ميرود. در اين اثر نمايش//ي که س//اعت 21:15 به مدت 75 دقيقه و قيمت بليت 25 هزار تومان روي صحنه ميرود. مجتبي پيرزاده، عليرضا ثانيفر، شمسي صادقي، حسين فرضيزاد و سلما کريمعمري بهعنوان بازيگر حضور دارند.

با پايان يافتن نمايش »ترانهاي براي تو« به کارگرداني امين ابراهيمي در تاالر سايه هم، نمايش »هفت روز از تير «60 نوش//ته کامران ش//هاليي و کارگرداني محمد الرتي و کامران ش//هاليي از روز چهارش//نبه 7 تيرماه س//اعت 20:30 به م//دت 90 دقيقه به قيمت 20 هزار تومان و بازي امين سيار دشتي، فرزين محدث، مژگان خالقي، فرهاد تفرش//ي، احمد جعفري، هديه رضايي و مرضيه بدرقه روي صحنه ميرود.

در پالت//و اجرا نيز نمايش »به طرز غريبي« نوش//ته س//پهر زماني و ش//هاب مهربان و کارگرداني آوا فياض س//اعت 18 به مدت 45 دقيقه و قيمت بليت 15 هزار تومان ميزب//ان عالقهمندان تئاتر خواه//د بود. در اين اثر نمايش//ي مهدي بوسليک، مهدي حسينينيا، اسما رمضاني، س//ارا ش//اهروديان و مريم نقيب//ي به عنوان بازيگر حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.