نوت 8 سامسونگ با تاخیر میآید

Jahan e-Sanat - - News -

آیتیایران- اخیرا اعالم ش//ده تکنولوژی اسکنر اثر انگشت جدید سامسونگ که در زیر نمایشگر قرار میگیرد، باعث ایجاد مشکالتی در تنظیمات نور نمایشگر اسمارتفونهای این شرکت میشود. زمانی که رنگ پسزمینه گوشی در بخشی که حسگر اثر انگشت قرار دارد روشنتر از دیگر بخشها باشد، این مشکل بهوجود میآید.

احتماالاینایرادیکیازدالیلتصمیمسامسونگدراستفادهنکردنازاین تکنولوژیدرگلکسینوت8 است.جدیدترینشایعاتحاکیازایناستکه تکنولوژیحسگراپتیکالاثرانگشتشرکتسامسونگتاپایانسال7102 آمادهتولیدانبوهنخواهدبودواحتماالدرگلکسیاس9 بهکارگرفتهخواهد شد.گفتهمیشودبهدلیلانجامآزمایشاتجدیدسامسونگدربخشامنیتو سالمتنوت8 وجلوگیریازانفجارهاییکهدرگلکسینوت7 رخداد،احتماال اینفبلتکمیدیرترازتاریخهمیشگیمعرفیخواهدشد.ظاهراسامسونگ قصدداردبهجایآگوست،نوت8 راماهسپتامبرودرحاشیهکنفرانس IFA برلینمعرفیکند.درحالحاضرشایعاتضدونقیضمتعددیدراینزمینه بهگوش میرسد که در این میان احتمال معرفی گلکسی در سپتامبر نسبت بهبقیهشایعاتبیشتراست.درطرفدیگر،رقیبسامسونگیعنیاپلتوجه بسیاری از مخاطبان دنیای تکنولوژی را به سمت پرچمدار جدید خود یعنی آیفون 8 که قرار است با طراحی و کاراییهای کامال متفاوت معرفی شود، معطوفکردهاست.معرفیگلکسینوت8 آنهمدقیقاچندهفتهقبلاز رونمایی از آیفون8 میتواند تا حدودی از جذابیت آیفون جدید اپل بکاهد. سامسونگمیتواندازاینوقتاضافهکهدراختیارداردبهبهترینشکلممکن استفادهکندوفبلتنوت8 خودرابینقصترازهمیشهطراحیوتولیدکند. گلکسی نوت8 سامسونگ باید مهر تاییدی بر این قضیه که سامسونگ از اشتباهاتقبلیخودبهاندازهکافیدرسگرفتهاست،باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.