9

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- اگر نگران نمایش سوابق پزشکی خود از طریق جستوجوگر گوگل هستید، از این پس میتوانید سوابق یادشده را از آن پاک کنید تا افرادثالثبهآنهادسترسیپیدانکنند.بهگزارشپیسیمگ،کاربرانگوگل میتوانند درخواستهای خود را در این زمینه تحویل این جستوجوگر دهند تا اطالعات حساس مربوط به وضعیت درمان و سالمت آنها در گوگل منعکس نشود. گوگل این تغییرات را از روز پنجشنبه در جستوجوگر خود ایجاد کرده است.کاربران پیش از این میتوانستند از گوگل بخواهند تا شمارههای تامین اجتماعی، دیگر شمارههای فاشکننده هویت ملی، شماره حسابهای بانکی و شمارههای کارت اعتباری، تصویر امضا و تصاویر برهنهشان را از جستوجوگر خود حذف کند. البته مطالبی که در آنها حق کپیرایت مولف اصلی نیز رعایت نشده باشد از گوگل حذف میشوند.

البته گوگل میگوید کماکان اطالعاتی مانند تاریخ تولد، آدرس و شماره تلفنهای افراد را از پایگاههای داده خود در اکثر موارد حذف نمیکند.

پیش از این بسیاری از کاربران گوگل به دالیل امنیتی از این شرکت خواسته بودند اطالعات پزشکی آنها را که به علل گوناگون از اینترنت قابل دسترس است، حذف کند. وجود این اطالعات روی سرورهای گوگل هک شدن آنها توسط هکرها و سوءاستفاده از آنها را نیز تسهیل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.