مقامات آمریکا در پی دادن رشوه به تلگرام

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- موسس تلگرام ادعا میکند مقامات دولتی ایاالتمتحده آمریکا سعی کردهان//د به او و کارمندانش رش//وه دهند تا ب//ا نصب یک برنامه رایانهای مکانیسمهای امنیتی پیامرسان را دور بزنند.

به گزارش ویرد، پاول دوروف موسس تلگرام ادعا میکند مقامات دولتی ایاالت متحده آمریکا س//عی کردهاند به او و کارمندانش رش//وه دهند تا با نصب یک برنامه رایانهای مکانیسمهای امنیتی پیامرسان را دور بزنند.

او در پاس//خ به انتقادی به این اپلیکیش//ن در توئیتر نوشت: طی هفته نخس//ت سفر گروه ما به آمریکا، سازمانهای آمریکایی دوبار سعی کردند به ما رش//وه دهن//د و عالوه بر آن افبیآی نیز در این باره به من فش//ار میآورد.

موسس تلگرام در ادامه این پیام افزود: به اعتقاد من سادهلوحانه است که سازمانها و شرکتها یک اپلیکیشن رمزگذاری شده ایمن را از داخل آمریکا اداره کنند.

دوروف همچنین ادعا کرد رقیب اصلی تلگرام یعنی اپلیکیشن سیگنال احتماال پیامهای رمزگذاری شده را در اختیار دولت آمریکا قرار میدهد. البته تاکنون ادعای دوروف ثابت نشده است.

اپلیکیش//ن س//یگنال توس//ط ‪Open Whisper Systems‬ ارائه و براساس کدهایی با منبع باز نوشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.