تهران از شهرستانها عقب افتاد

Jahan e-Sanat - - News -

متوس//ط قيمت كشوري مسكن نشان ميدهد تهران در رش//د قيمت مس//كن در يكس//ال گذشته رتبه نهم را در ميان شهرها به خود اختصاص داده؛ به اين معنا كه نوس//انات قيمت مسكن در 22 استان به مراتب بيش از تورم مسكن در پايتخت بوده است. براساس آخرين سطح متوسط قيمت كشوري مسكن اعالم شده مربوط به زمستان 59، هماكنون ميانگين كشوري قيمت ه//ر مترمربع واحد مس//كوني دو ميليون تومان است كه نسبت به زمستان 94 رش//د 15 درصدي را نشان ميدهد. ميانگين قيمت كشوري هر مترمربع واحد مسكوني در زمستان سال 49، معادل يك ميليون و 739 هزار تومان بود.

همچنين تحوالت فصلي بازار مس//كن در 31 مركز اس//تان كشور از رشد چهار درصدي قيمت مس//كن در زمستان 95 نس//بت به پاييز 95 خب//ر ميدهد. پاييز 59، متوسط قيمت كشوري هر مترمربع واحد مس//كوني يك ميليون 930و هزار تومان گزارش ش//ده بود كه اين ميزان در انتهاي سال گذشته به حدود دو ميليون تومان افزايش يافت.

نبض كش//وري بازار مس//كن مطابق جديدترين آمار اعالم ش//ده از سوي دفتر اقتصاد مس//كن و مقايسه آن با ميانگين قيمت و نوس//انات حجم معامالت خريد ملك در مراكز اس//تانهاي كشور با تاييد روند متفاوت حركت بازار مسكن شهرهاي كشور نس//بت به روند يكساله معامالت آپارتمانهاي مسكوني در پايتخت، افزايش عمق ركود معامالتي در بازار مسكن كشور را با وجود خروج بازار مسكن شهر تهران از حالت ركود نشان ميدهد.

دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرس//ازي، در گزارشي آورده است: بررس//يها نشان ميدهد هماكنون تهران در ليست شهرهايي قرار دارد كه كمترين ميزان رشد قيمت مسكن را در بازه زماني يكسال گذش//ته تجربه كرده و به لحاظ كمترين ميزان نرخ رش//د قيمت مسكن در مقايسه با ساير مراكز استانهاي كشور در رتبه نهم قرار گرفته است. به اين معنا كه هماكنون نوسانات قيمت مسكن در 22 استان كشور به مراتب بيش از تورم مسكن در پايتخت بوده است. ميانگينرش/دقيمتمسكندرشهر تهران 7/6 درصد

آخري//ن س//طح اع//الم ش//ده از روند تغييرات قيمت مسكن مربوط به زمستان س//ال 95 نش//ان ميدهد، در بازه زماني يكساله- زمس//تان 94 تا زمستان -95 ميانگين قيمت مس//كن در ش//هر تهران 7/6 درصد افزايش يافته كه در مقايسه با مراكز استانهاي كشور به لحاظ كمترين نرخ رشد قيمت مسكن در رتبه نهم قرار گرفته است.

زمس//تان س//ال گذش//ته، ميانگي//ن هرمترمربع واحد مسكوني در شهر تهران به چهار ميليون 496و هزار تومان رسيد كه در مقايسه با پاييز سال گذشته نيز رشد 2/2 درصدي را تجربه كرده است. بيشترين رشد قيمت مسكن در بازه زماني زمستان سال 95 در مقايسه با زمستان 49، مربوط به شهر زاهدان با ‪37 /6‬ درصد رشد قيمت و كمترين ميزان رش//د قيمت مسكن در همين فاصله زماني با نوسان قيمتي منفي 0/7 مربوط به شهر قم است.

برآوردهاي ص//ورت گرفته از وضعيت ت//ورم مس//كن در 31 مركز اس//تان، از ت//ورم تكرقمي قيمت مس//كن در 14 ش//هر بزرگ )مركز استان( حكايت دارد؛ زمستان سال گذش//ته، 14 مركز استان كشور، تورم صفر تا 9/9 درصدي قيمت مس//كن را تجرب//ه كردند ك//ه به معناي افزايش ميانگين قيمت مس//كن در اين ش//هرها كمتر يا حدود نرخ تورم عمومي است. تهران، قم، كرمانشاه، كرج، اروميه، همدان، رش//ت، اراك، قزوين، س//نندج، بندرعباس، س//اري، ش//هركرد و بجنورد ش//هرهايي هس//تند كه نرخ رشد قيمت مس//كن در آنها طي زمستان 95 زير 10 درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.