سرعت قطار در مسير تهران- قزوين- زنجان به 200 كيلومتر افزايش مييابد

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل راهآهن شمال غرب كشور گفت: با دو خطه شدن خط آهن تهران- قزوين- زنجان كه در دست اقدام است، سرعت قطارها در اين مسير از 140 به 200 كيلومتر و ميزان حمل بار در آن نيز از 22/5 تن به 30 تن افزايش مييابد.

علي خدايي افزود: مديريت راهآهن شمال غرب كش//ور از كيلومتر 124 تهران )ايستگاه كهندژ( تا شهرستان مهاباد در استان آذربايجان غربي به طول 600 كيلومتر به اضافه 180 كيلومتر خطوط فرع//ي را تحت مديريت خ//ود قرار داده كه پس از اس//تان خراسان دومين مسير پرترافيك ريلي كشور محسوب ميشود.

اين مس//وول اضافه كرد: در حال حاضر روزانه 30 قطار به صورت رفت و برگشت در اين مسير ت//ردد ميكنند كه چهار قطار آن مربوط به ريل باس قزوين-تهران اس//ت كه ه//ر قطار ظرفيت 312 مسافر را دارد.

وي، ب//زرگ تري//ن پروژه در دس//ت احداث راهآهن شمال غرب كشور را دو خطه شدن مسير تهران-زنجان اعالم كرد و يادآور شد: اين خط به طول 315 كيلومت//ر با پنج هزار و 600 ميليارد ريال اعتبار به روش )مطالعه، اجرا و نظارت برعهده پيمانكار( بوده و از جمله طرحهاي مصوب س//فر مقام معظم رهبري در س//ال 86 به زنجان بود كه به دليل كمبود اعتبار پيش از اين محقق نش//ده بود و كار اجرايي آن بهطور عملي از سال گذشته آغاز شد.

به گفته وي، انجام اين طرح از سمت تهران با سرعت بيشتري ادامه يافته و هماكنون نيز ميزان پيش//رفت آن در بخش زيرساختي با 40 درصد همراه است و براس//اس قراردادهاي منعقد شده كه از صفر تا صد انجام كار برعهده پيمانكار بوده، تا سال آينده به بهرهبرداري ميرسد.

وي اس//تفاده از شبكه ريلي را به دليل ضريب ايمني باال از جمله سفرهاي امن دانست و گفت: براي هر يك از شهرس//تانهاي واقع در مس//ير راهآهن ش//مال غرب كش//ور، به خصوص استان قزوي//ن كه ظرفيت و آمادگي الزم را در برقراري قطارهاي حومهاي داشته باشند، راهآهن جمهوري اس//المي آم//اده برق//راري خطوط ب//ا تخصيص قطارهاي ريل باس است.

خدايي در ادامه با اش//اره به اقدامهاي صورت گرفته در خط آهن در حال احداث قزوين-رشت، افزود: اين مس//ير به طول 164 كيلومتر و هفت ايستگاه در حال حاضر با پيشرفت فيزيكي باالي 90 درصد برخوردار بوده و در سالجاري نيز مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.

وي به طرح توس//عه ايستگاه راهآهن قزوين نيز اش//اره كرد و يادآور ش//د: خوشبختانه طرح

TOD )توس//عه بر مبناي حملونق//ل( در اين شهر با حمايت مسووالن استاني روبهرو شده و با توجه به اينكه اين ايستگاه در جنوبيترين نقطه ش//هر واقع شده، ميتوان با اجراي طرح يادشده چشمانداز مناسبي را براي آن متصور شد.

وي اضافه كرد: البته محدوديتهايي در اجراي توس//عه اين طرح از جمله وجود بيمارستان 22 بهمن وجود دارد كه بايد رفع شود.

به گزارش ايرنا، مديركل راهآهن ش//مال غرب كشور در پايان با اشاره به اينكه متاسفانه فرهنگ نادرستي مبني بر خروج ايستگاههاي راهآهن به خارج از ش//هرها در كشور وجود دارد كه بايد به ش//كل مطلوبي به آن رس//يدگي و اصالح شود، افزود: امروزه در جهان توس//عه راهآهن به عنوان يكي از شاخصهاي توسعه شهري مد نظر است و بهطور جدي نيز در شهرس//ازي مدرن دنيا به آن توجه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.